Дирекция "Планове и разрешителни" Отдел "Специализирани карти и зони за защита"