Съгласно Закона за обществените поръчки тук може да намерите публикувани материалите за обявени обществени поръчки с възложител Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район.

 

Предварителна информация

Обявления за предварителна информация

 
Обявени обществени поръчки

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка "Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление"

публикувано на 22.03.2016; 13:45 ч. 

 

Протоколи от заседания на комисията 

Протокол No3 от заседание на комисията - дата на публикуване 25.03.2016 г.

Протокол No2 от заседание на комисията - дата на публикуване 22.03.2016 г.

Протокол №1 от заседание на комисията - дата на публикуване: 01.03.2016 г.

 

Отговори на въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на ОП "Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление", обявена на 28.01.2016 г.

Отговори на въпроси, постъпили до 14.02.2016 г. - публикувано на 15.02.2016 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 07.02.2016 г. - публикувано на 08.02.2016 г.  

28.01.2016 год.    

Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление

=======================================

Съобщение  !

    

относно публично отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Дунавски район за басейново управление”,открита с Решение за откриване № Р-ПУРН-11/30.05.2014г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.

         На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, ценовите предложения ще бъдат отворени на 11.11.2015 г. в 11:00  часа в сградата на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, ет.7. Имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно ЗОП.

 18:10 ч.
09.11.2015г

 =======================================

Договор за обществена поръчка със заличени данни съгласно ЗЗЛД   - дата на публикуване: 12.10.2015 г. 

Протоколи от заседания на комисията 

Протокол за получаване, разглеждане и оценка на оферти, и за класиране на участниците - дата на публикуване: 01.10.2015 г. 

Отговори на въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на ОП "Организация и провеждане на обществени консултации по проекта на План за управление на риска от наводнения", обявена на 16.09.2015 г.

Отговори на въпроси, постъпили до 24.09.2015 г. - публикувано на 24.09.2015 г. 

16.09.2015 г.   

Организация и  провеждане на обществени консултации по проекта на План за управление на  риска от наводнения

=======================================

Съобщение  !

           Уведомяваме Ви, че на 27.08.2015г. от 11:00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен  - гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60, заседателна зала ет.7 ще бъде проведено публично отваряне на офертите на участниците, удължили срока на подадени оферти в проведената открита процедура по реда на ЗОП с предмет:„Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Дунавски район за басейново управление”, съгласно Решение № 9149/30.07.2015г. на Върховния административен съд по АД № 7273/2015г. по описа на ВАС.

           Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

24.08.2015г.

  

Съобщение 

относно публично отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Осигуряване на информация и публичност на проект: „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”“, открита с Решение за откриване № Р-ПУРН-21/17.06.2015г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, ценовите предложения ще бъдат отворени на 07.08.2015 г. в 10:00 часа в сградата на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, ет. 3, зала 303. Имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и всички други лица при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.


04.08.2015г.

 

Съобщение 

относно публично отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите“, открита с Решение за откриване № Р-ПУРН-20/26.05.2015г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, ценовите предложения ще бъдат отворени на 04.08.2015 г. в 10:30 часа в сградата на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, ет.7. Имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и всички други лица при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

30.07.2015г.

=======================================

Информация за изпълнението на договор за ОП /обособена позиция 1/- дата на публикуване: 30.11.2015 г. 

Информация за изпълнението на договор за ОП /обособена позиция 2/- дата на публикуване: 30.11.2015 г. 

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - дата на публикуване: 29.09.2015 г. 

Информация за сключен договор -  дата на публикуване: 18.09.2015 г. 

Договор за обществена поръчка със заличени данни съгласно ЗЗЛД /обособена позоция 2/  - дата на публикуване: 17.09.2015 г. 

Договор за обществена поръчка със заличени данни съгласно ЗЗЛД /обособена позоция 1/  - дата на публикуване: 17.09.2015 г. 

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка - открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ - дата на публикуване: 11.08.2015 г. 

 

Протоколи от заседания на комисията 

Протокол №4 от заседание на комисията - дата на публикуване: 10.08.2015 год. 

Протокол №3 от заседание на комисията - дата на публикуване: 06.08.2015 год.

Протокол №2 от заседание на комисията - дата на публикуване: 04.08.2015 год.

Протокол №1 от заседание на комисията - дата на публикуване: 20.07.2015 год

 

Отговори на въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на ОП "Осигуряване на информация и публичност на проект "Разработване на планове за управление на риска от наводнения", обявена на 18.06.2015 г.

Отговори на въпроси, постъпили до 09.07.2015 г. - публикувано на 10.07.2015 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 07.07.2015 г. - публикувано на 08.07.2015 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 24.06.2015 г. - публикувано на 29.06.2015 г. 

 

18.06.2015 год.

Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”/обособени позиции/

=======================================

 16.06.2015 год. 

Изготвяне на документация за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води и по водоносни хоризонти за МН № 31 "Казичене - Равно поле" - Област София и Софийска област, Столична община и община Елин Пелин, с. Казичене и с. Равно поле, и изготвяне на документация за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води за МН № 77 "София - Княжево" - област София

=======================================

Информация за изпълнението на договор за ОП - дата на публикуване: 30.11.2015 г. 

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - дата на публикуване: 14.09.2015 г. 

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване: 10.09.2015 г. 

Договор за обществена поръчка със заличени данни съгласно ЗЗЛД  - дата на публикуване: 10.09.2015 г. 

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка - открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите“ - дата на публикуване: 06.08.2015 г. 

 

Протоколи от заседания на комисията 

Протокол №4 от заседание на комисията - дата на публикуване: 05.08.2015 год. 

Протокол №3 от заседание на комисията - дата на публикуване: 03.08.2015 год.

Протокол №2 от заседание на комисията - дата на публикуване: 29.07.2015 год.

Протокол №1 от заседание на комисията - дата на публикуване: 10.07.2015 год

 

Отговори на въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на ОП "Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите", обявена на 26.05.2015 г.

Отговори на въпроси, постъпили до 29.06.2015 г. - публикувано на 29.06.2015 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 17.06.2015 г. - публикувано на 19.06.2015 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 01.06.2015 г. - публикувано на 03.06.2015 г. 

 

26.05.2015 г. 

Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите  тук  и тук

=======================================

 04.05.2015 г. 

Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите

Прекратена с решение No Р-ПУРН-19 / 13.05.2015г.

=======================================

26.02.2015 г.  

Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен"

Прекратена с решение No Р-ОПАК-5/ 24.07.2015 г.
=======================================

  13.01.2015 г.

Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен" 

Прекратена с решение No Р-ОПАК-2/ 22.01.2015 г.
==========================================

  08.01.2015 г.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ РПУРН 

==========================================

  30.06.2014 г.

Изготвяне на цифров модел на релефа чрез лазерно сканиране (LIDAR)  на районите със значителен потенциален риск от наводнения

==========================================

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка - открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Дунавски район за басейново управление” - дата на публикуване: 18.11.2015 г. 

Протоколи от заседания на комисията 

Протокол №4 от заседание на комисията - дата на публикуване: 13.11.2015 год. 

Протокол №3 от заседание на комисията - дата на публикуване: 09.11.2015 год.

Протокол №2 от заседание на комисията - дата на публикуване: 04.11.2015 год. 

Протокол №1 от заседание на комисията - дата на публикуване: 01.09.2015 год. 

  30.05.2014 г.

ИЗГОТВЯНЕ НА КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ И КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ