Политика за защита на личните данни

Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в Басейнова дирекция “Дунавски район”

Длъжностно лице по защита на лични данни

Важно!!!
В случай на предоставяне на документи, съдържащи лични данни на лица различни от Вас, които не са необходими на инспекцията за осъществяване на конкретното законово правомощие, Вие следва да предприемете действия по заличаването им преди предаване на документите на служителя на Басейнова дирекция “Дунавски район” за регистрация. При съмнения или колебания относно необходмостта от тях, може да се обърнете за съдействие от страна на длъжностното лице за защита на личните данни на Басейнова дирекция “Дунавски район”.