Достъп до информация

Как е организирана работата на БД Дунавски район по отношение процедурата по достъп до обществена информация при постъпване на заявленията за достъп до информация за водите

Информацията, свързана с околната среда, е вид обществена информация. Начините за предоставянето й са уредени както от общия Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ), така и от специалния по отношение на него Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (ДВ,бр.33/2004 г.).

Съгласно правната доктрина предимство има специалния закон, като за неуредените в него хипотези се прилага общия. Относно предоставянето на информация за околната среда и в частност за водите, ЗООС урежда общите положения, дефиниции и задължени субекти, като за процедурата по предоставянето се прилага ЗДОИ. Дейността на дирекцията е организирана съгласно законоустановените изисквания по отношение предоставянето на достъп до информация за околната среда при постъпване на заявление за достъп до обществена информация, а именно:

Искането за достъп до информация от страна на гражданите може да бъде в няколко форми: устно запитване - в този случай заявителят се обръща директно към служителя с въпрос, който го интересува. Той може да поиска да прегледа определена информация, да прочете определено издание или копие от наличен документ, който съответно не е конфиденциален, като в този случай информацията се предоставя веднага. Когато заявителят не е получил достъп до исканата обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Заявлението за достъп до информация трябва да съдържа:

- Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

- Описание на исканата информация, предпочитаната форма за достъп до исканата информация.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията, устна справка, копия на материален носител и копия предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;

- Адрес за кореспонденция със заявителя.

Това са законово определените изисквания по ЗДОИ. Ако заявителят е решил по своя инициатива да включи и други реквизити в подаденото заявление, съдържащи допълнителни данни – това е негово право, но съгласно ЗДОИ административния орган не може да иска и други данни (напр: ЕГН на лицето, данни от личната му карта, актуално състояние за юридически лица, за какво ще се използва информацията и т.н.).

Ако заявлението не съдържа трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, описание на исканата информация, адрес за кореспонденция със заявителя, то се оставя без разглеждане.

Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат в деловодството на БДДР гр. Плевен от служителя, изпълняващ длъжността Обслужване на едно гише, където им се дава входящ номер и дата по описа на Дирекцията, след което се придвижва по каналния ред.

Заявленията за достъп до информация подлежат на задължителна регистрация.

Със Заповед № РД-76/26.01.2010 г. на Министъра на околната среда и водите и издадена вътрешна Заповед от Директора на БДДР гр. Плевен в Дирекцията е създаден регистър на заявленията за достъп до обществена информация и е определен начинът на воденето и поддържането му.

Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

Срокът може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка; Ако исканата информация засяга интересите на трети лица и е необходимо тяхното съгласие за предоставянето й, срокът може да бъде удължен, но не повече от 14 дни;

Има случаи, при които заявителите са формулирали много общо исканата информация, или от подадените заявления не става ясно точно каква информация се иска. При такива случаи се прави уведомление до заявителя за това, като му се посочва да уточни предмета на исканата обществена информация. При това положение 14дневният срок за произнасяне на решение от страна на органа по постъпилото заявление започва да тече от датата на уточняване на предмета на исканата информация. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, считано от получаване на уведомлението, заявлението се оставя без разглеждане.

Когато БДДР гр. Плевен не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14дневен срок от получаване на заявлението се препраща подаденото заявление, като се уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице, до които е препратено заявлението. В този случай 14дневният срок за отговор по заявлението за достъп до информация започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

Когато БДДР гр. Плевен не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14дневен срок от постъпване на заявлението, уведомява за това заявителя.

В Дирекцията се прави всичко възможно заявленията да се разглеждат във възможно най-кратък срок от постъпването им, като винаги се спазва законоустановения 14дневен срок за произнасяне, посочен в чл. 28, ал. 1  от ЗДОИ.

В този срок се взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като писмено се уведомява заявителя за взетото решение.

Решението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа: степента на осигурения достъп; мястото, където ще бъде предоставен достъп; формата, под която ще бъде предоставен достъп; разходите, които заявителят трябва да заплати, като информацията се предоставя след заплащането им; дали се предоставя нарочно обработена или др. вид информация; срокът, в който е предоставен достъп – този срок не може да е по-малко от 30 дни от датата на получаване на решението(чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ). Посочва се и възможността за обжалване на решението.

Решението за отказ за предоставяне на достъп трябва да съдържа: правно основание – въз основа на кой текст от закона е взето решението за отказ; фактическо основание – да се посочи защо е отказан достъпът; дата на приемане на решението; ред за обжалване и пред кой орган.

Възможно е да се направи и Решение за предоставяне на частичен достъп: чл. 37, ал. 2 от ЗДОИ предвижда, че когато е налице основание за отказ, който се отнася за част от информацията, то може да бъде предоставен частичен достъп до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Приоритет на БД Дунавски район с център гр. Плевен е широкото информиране на обществеността за осъществяваната от нея дейност, както и осигуряването на достъп на обществеността до екологична информация, която е от нейната компетентност.

В БДДР е приета Харта на клиента. Този документ не е закон или наредба, той не създава права или задължения. Неговото предназначение е да помогне на клиентите да се запознаят с функциите, които изпълнява Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавския район, видовете услуги, които се извършват, да им разясни накратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване. В нея подробно е разяснено какъв е реда за достъп до информация и какви стъпки следва да се предприемат от заявителя за нейното получаване.
Описано е и кога може да бъде отказан достъп до информация.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

В българското законодателство е въведен принципа, че достъпът до информация е безплатен, но се заплащат разходите по предоставяне на информация.

Достъпът до обществена информация е безплатен.

 

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето - Наредба № Н-1 на министъра на финансите (Издадена от министъра на финансите Обн. ДВ. бр.22 от 18 март 2022 г.)

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗООС, § 1, т. 7:
“налична първична информация” е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и др. подобни, непридружени от анализи, прогнози и обяснения, събирана в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересовано лице;

“Налична предварително обработена информация” е информацията, обработена, обощена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице;

“Нарочно обработена информация” е информацията, събирана или обработвана, обобщавана и анализирана по искане на заинтересовано лице.

В чл. 30 от ЗООС е предвидено компетентните огани да предоставят безплатно налична първична и предварително обработена информация за околната среда помежду си, както и на общините, когато тази информация им е необходима за вземане на решения от тяхната компетентност.

Препоръки към желаещите да си подадат Заявление за достъп до обществена информация

Важно е за всеки, който има желание да получи достъп до обществена информация по вълнуваща го тема, първо да се ориентира коя е институцията, на която е в компетенциите исканата от негова страна информация, да опише исканата информация така, че да става ясно на институцията какво се иска като информация.

Необходимо е също така, ако заявителят има възможност да използва интернет, да направи преди това справка на съответната интернет страница на институцията, до която е решил да подаде заявление за достъп до информация, за да провери дали това, което го интересува не е публикувано на нея.

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Заявленията се подават по удобен за заявителя начин:

  • Чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма, на адрес гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60;
  • Чрез Система за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/.
  • Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, ет. 1, ст. 101, телефони 0882 553 259. 064 885 107, 064 885 108, работно време – от 9 до 17.30 часа;
  • По електронна поща – на адрес dunavbd@bddr.bg;
  •  Чрез Платформата за достъп до обществена информация - https://pitay.government.bg

Mястото за преглед/четене на предоставената информация – в приемната на БДДР – адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60 или в друго помещение изрично посочено и определено по реда на ЗДОИ за предоставяне на информация.

Определено длъжностно лице за предоставяне на достъп до обществена информация – Весела Комаревска – гл. експерт в отдел „ПУ“ – тел.: 064/885 114.

Процедура за предоставяне на информация за повторно ползване

Информация за повторно използване се предоставя след отправено писмено или устно заявяване, по указания по-горе ред.

При предоставяне на информация за повторно използване се спазват условията, разписани в чл.41а, както и забраната по чл.41д от ЗДОИ.

Информацията за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация – неприложимо

Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп – Публикува се /актуализира се/ при наличие на такава.