Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ се ангажира да осигури достъп до официалната си интернет страница в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Официалната интернет страница на БДДР на адрес: https://www.bd-dunav.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради несъответствията и изключенията посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на БДДР са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Приложение 1:

Изискване на стандарта

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация 

Частично съответствие

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи)

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Частично съответствие

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Частично съответствие

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурен

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо

Не е осигурено

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Не е осигурено

Да не се представя текст във вид на изображение

Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на банерите и сканираните документи

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
06.10.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:
06 октомври

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
06.10.2023 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка и оценка, извършена от трета страна.

Обратна информация и данни за контакт:

Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: dunavbd@bddr.bg.

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: https://www.bd-dunav.bg/contact/
В краяна страницата за контакти в сайта на БДДР.

Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно Вътрешните правила за организация на административното обслужване сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на официалната интернет страница на БДДР:

  1. 1. Сигнали в БДДР се подават по следния начин:

· Чрез формата за обратна връзка в краяна страницата за контакти в сайта на БДДР; 

· По електронен пътна адрес на БДДР dunavbd@bddr.bg

· Чрез Система за сигурно електронно връчване с линк за достъп тук.

· Чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.

· Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Предоставянето на отговори по сигнали се извършва чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

  1. 2. Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", ако БДДР: 

· не отговори на сигнала в срока, посочен в настоящата декларация за достъпност; 

· не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

  1. 3. Жалба се подава по един от следните начини: 

· в деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; 

· по електронен път на електронен адрес: mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“);

· чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София 1000.

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Басейнова дирекция „Дунавски район“ се ангажира да увеличи цифровата достъпност до своята интернет страница като работи активно за подобряване на нейната използваемост. В тази си дейност БДДР се придържа към наличните стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

Ако срещате затруднения докато работите с https://www.bd-dunav.bg/ или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме портала във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато. 

Дата на публикуване на интернет страницата на БДДР:
06.10.2023 г.