Важно съобщение, свързано с функционирането на административните услуги в БДДР

Басейнова дирекция „Дунавски район“ призовава гражданите да използват следните канали за подаване на заявления за извършване на административни услуги:

•    електронна поща на адрес :  dunavbd@bddr.bg
•    чрез лицензиран пощенски оператор.
•    чрез Система за сигурно електронно връчване*   с линк за достъп  тук 

•    чрез Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на  с линк за достъп  тук 

Предложенията и сигналите могат да се подават чрез :

•    електронна поща на адрес :  dunavbd@bddr.bg   
•    Форма за обратна връзка на интернет страницата на БДДР- секция „Контакти“
•    лицензиран пощенски оператор;
•    изпращане на електронни изявления чрез Система за сигурно електронно връчване.

Допълнителна информация

С оглед ограничаване на разпространението на COVID19, за периода на обявеното  извънредното положение се забранява достъпът на външни лица до работните помещенията на служителите  на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – в централен офис в град Плевен и в изнесени работни места в градовете Враца, Велико Търново, Русе и София.

Няма ограничение  за достъп на граждани до  Гишето за административно обслужване на БДДР (град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60)  с цел подаване и получаване на документи,  при спазване  на препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID 19.

Получаване на информация  и консултации, може да се осъществява на следните телефони:
064/885 100 – технически сътрудник
064/885 107 и 064/885 108 – Деловодство,
както и чрез електронната поща на БДДР – dunavbd@bddr.bg

=======================

*) Системата за сигурно електронно връчване се поддържа от Държавната агенция за електронно управление. Системата позволява да се води кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрацията, без необходимост от физическо присъствие в Гишето за административно обслужване на граждани. Системата замества класическия модел за препоръчана поща и позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични органи, физически и юридически лица, с възможност за известяване чрез e-mail и SMS.
Времето на изпращане и получаване на документите, а именно съобщението и неговото съдържание, се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Уважаеми дами и господа,

Считано от 1 януари 2019 г. документи  се приемат единствено в Деловодството на Централния офис на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - 
град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60,
за контакти: 064/885 – 100, 885 – 107, 885 - 108
dunavbd@bddr.bg