Консултации с обществеността

ЗАЩО СЕ НАЛАГА ДА БЪДЕМ КОНСУЛТИРАНИ?
За да бъде постигната адекватна и надеждна защита на водите е необходима правилна и целенасочена политика по решението на всички проблеми в при управлението им. Познаването на проблемите е ключа към тяхното решаване . Успешен резултат може да се постигне единствено чрез широк обшествен диалог с участието на всички заинтересовани страни. Консултациите с обществеността са важен елемент от процеса на управление на водите поради което се инициират на всички етапи от изготвянето и актуализацията на Плановете за управление

КОЙ ОЧАКВАМЕ ДА НИ КОНСУЛТИРА?
Желаем да чуем от всеки, който е ангажиран с опазването на водите и водните екосистеми и по-специално, хората и организациите, които са пряко заинтересовани от решенията,  как да бъдат защитени и използвани водите.
Част от проблемите, свързани със състоянието на водите са характерни за целия териториален обхват на района за басейново управление, а други от тях са типични за конкретен регион и имат специфичен/местен/ характер. Ето защо очакваме в диалога да участват всички заинтересованите страни: институции и организации, свързани пряко с управлението на водите, неправителствени организации, бизнеса и широката общественост - в национален мащаб и на местно ниво.

КАКВО ОЧАКВАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ?
Резултатите, които желаем да постигнем чрез обществените консултации са насочени към по-доброто идентифициране на значимите проблеми по управлението на водите, към уместни предложения за адекватни и приложими мерки за отстраняването им, към общ консенсус по политиката за реализиране на целите на басейновото управление.

 

НАЧИНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ

Писмени консултации
Широката общественост и всички заинтересовани страни могат да представят своите мнения, забележки и препоръки по публикуваните документи (на всеки етап от изготвяне и актуализацията на Плановете за управление) в писмена форма.

Интернет
Работната програма за изготвяне и актуализацията на ПУРБ и ПУРН, Графикът за консултации с обществеността, Междинният преглед на установените значими проблеми в управлението на водите, Проектът на ПУРН и на актуализирания ПУРБ в Дунавски РБУ се публикуват на интернет страницата на БДУВДР за обсъждане.

Басейнов съвет
Членовете на Басейновия съвет, представящи възможно най-широк кръг заинтересовани страни, ще бъдат запознати при провеждане на заседанията му, с дейносттите и публикуваните документи при изготвяне и актуализацията на ПУРН и  ПУРБ.

Провеждане на срещи с обществеността и заинтересованите страни
Съгласно публикуваните Графиши за провеждане на обществени консултации в процеса на изготвяне и актуализация на ПУРН и  ПУРБ.

Проучвания и анкети
По различни въпроси, свързани с управлението на водите и възможностите за решаването им