ОСНОВНИ ЗАКОНОВИ МЕРКИ СВЪРЗАНИ С

Опазване на количественото състояние на подземните води 

ВЪВЕДЕНИ В НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Чл. 44. (1) За предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води за всяко водно тяло, находище на минерални води или част от водно тяло следва да бъдат изпълнени следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) дългосрочният средногодишен дебит на черпене да не надвишава:

а) експлоатационните ресурси на находището на минерални води и технически възможния дебит на водовземното съоръжение, определен в заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището на минерална вода;

б) разполагаемите ресурси на водното тяло;

2. максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво във водовземните съоръжения (SМАКС) да не надвишава понижението, допустимо за подземното водно тяло (SДОП).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Изпълнението на условията по ал. 1 се преценява при издаването на разрешителни за водовземане, като се вземат предвид:

1. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) съставените годишни баланси "ресурси - средногодишен дебит на черпене" по чл. 41, ал. 4;

2. определената надморска височина на допустимото понижение на водното ниво;

3. свободните водни количества във водното тяло или находището на минерална вода.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Балансите по ал. 2, т. 1 се съставят до 31 януари на следващата година:

1. от министъра на околната среда и водите - за находищата на минерални води;

2. от директорите на басейнови дирекции - за подземните водни тела и части от тях.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., отм., бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.).

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Средногодишният дебит на черпене по чл. 44, ал. 1, т. 1 се определя като сума от:

1. средногодишния дебит на съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане;

2. средногодишния дебит на кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите;

3. (отм. – ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) средногодишния дебит на съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане чрез нови съоръжения.

Чл. 46. (1) Средногодишният дебит на водовземане от подземни води е равен на разрешения средноденонощен дебит.

(2) Годишният обем на водовземане от подземни води е разрешеният денонощен воден обем за 365 дни.

(3) Допуска се определяне на максимален дебит за определено време от денонощието, когато с конкретни опитно-филтрационни изследвания и съответни изчисления е доказано, че нивото на подземните води в съоръженията, предназначени за водовземане, се възстановява в рамките на денонощието.

(4) Разпоредбата по ал. 3 може да не се прилага само когато водовземането е с цел:

1. питейно-битово водоснабдяване на урбанизирани територии;

2. отводняване.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Средногодишният дебит на водовземане от минерални води се определя въз основа на разрешения максимален денонощен дебит, а денонощната неравномерност в ползването се осигурява чрез изграждането на съоръжения за резервиране на необходимите обеми минерална вода.

(6) С разрешителното за водовземане от минерални води може да бъде определен дебит, по-голям от максималния денонощен дебит, само когато неколкократно в годината е предвидено пълнене на басейни, при условие че не се засягат правата по други разрешени водовземания от същото водовземно съоръжение.

(7) Годишният обем на водовземане от минерални води се определя по реда на ал. 2, като в случаите по ал. 6 се вземат предвид и определените обеми за пълнене на басейни.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп., бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Допуска се годишният обем на водовземане от минерални води да бъде определен въз основа на разрешения денонощен воден обем за по-кратък период от годината.

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) Свободните водни количества се определят ежемесечно като разлика между:

1. разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или обособена част от него и разрешените средногодишни дебити на черпене по издадените разрешителни за водовземане чрез съществуващи и чрез нови съоръжения;

2. експлоатационните ресурси на находището на минерална вода и разрешените средногодишни дебити на черпене от находището, определени по чл. 45, т. 1 и 3.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) За първите от повърхността подземни водни тела свободните водни количества се определят ежемесечно като разлика между разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или обособена част от него и:

1. разрешените средногодишни дебити на черпене по издадени разрешителни за водовземане чрез съществуващи и чрез нови съоръжения и

2. определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни количества за землището на всяко населено място, които са резервирани за черпене от кладенци за собствени потребности на гражданите.