ПРОЕКТИ 

Текущи проекти

  Проети по ОПОС

 

  Международни проекти

 

Приключили проекти

 

 

 

 

 

 ПРОГРАМИ

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."   

 

      

 Със заповед No РД-ОП-53/29.09.2012г. Министърът на околната среда и водите нареди да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район, в качеството й на конкретен бенефициент по процедура  BG161PO005/12/1.20/02/29; приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.". Финансовата помощ се предоставя за изпълнение на проект "Разработване на планове за  управление на риска от наводнения" , на основание Решение No 297/04.09.2012 г. на Ръководителя на управляващия орган на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."