18 октомври – Световен ден за мониторинг на водата

18.10.2013г.

Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава ежегодно през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации. Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.

Подробна информация за инициативата можете да намерите на адрес http://www.worldwatermonitoringday.org.

През периода юли – септември експертите по мониторинг към отдел „Планове за управление” в Басейнова дирекция – Плевен са извършили анализ на 146 броя протоколи на хартиен носител на пунктове от Националната мрежа за мониторинг.

За същия период 628 броя протоколи на електронен носител са обработени и адаптирани към базата данни, ползвана от Басейнова дирекция – Плевен.

Анализирани и обработени са 106 броя протоколи от извършен собствен мониторинг от ползватели на разрешителни за водовземане и/или водоползване.

За тримесечието е извършена актуализация на програмите за мониторинг на водите по Нитратната директива на 112 пункта за повърхностни и 138 пункта за подземни води.

В момента една от основните дейности по отношение на мониторинга в Басейнова дирекция – Плевен е свързана с актуализацията на Плана за управление на речните басейни в дунавския район. Извършва се експертен анализ на данните, които се използват за актуализация на оценката за натиска и въздействието, във връзка с определяне състоянието на водните тела на територията на Дунавски басейн за управление.