22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

22.05.2013г.

        Водата е източник на живот. Нито едно живо същество на планетата не може да живее без нея. Тя се явява задължително условие за обезпечаване на здравето и благосъстоянието на хората, както и за опазването на околната среда.

Въпросите за водните ресурси дават възможност при отбелязването на 22 май, страните-членки на Конвенцията по биологично разнообразие да предоставят възможност за осведомяване на обществеността по жизнено важни въпроси, градивни усилия и предприемане на  положителни действия.

Водата поддържа целия живот на Земята и в крайна сметка определя начина ни на живот. Осигуряването и поддържането на водата за нуждите на хората по целия свят, вече е добре познато голямо предизвикателство за осъществяване на устойчивото развитие в повечето области - и в развитите, и в развиващите се страни. Екосистемите на нашия свят, но най-вече гори и влажни зони, гарантират чистата вода за човешките общности. Водата е част от всички екосистемни услуги.

Влажните зони могат да помогнат за намаляване на рисковете от наводнения. Възстановяването на почвите може да намали ерозията и замърсяването и така да се увеличи наличната вода за култури. Защитени територии могат да помогнат за осигуряване на вода за градовете. Това са само няколко примера за това, как управлението на екосистемите може да ни помогне да решим проблемите, свързани с водата.

Водата, като ресурс за целия живот на Земята, е тема на различни секторни политики и изисква партньорства при нейното управление. Решения за управлението на водите са включени в глобалния Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011-2020 и неговите цели от Аичи.

Секретариатът на Конвенцията по биологично разнообразие е разработил брошура за Международния ден на биологичното разнообразие 2013, посветена на въпросите за водата и за връзката „Вода и биоразнообразие“, с изключително интересна и много полезна информация, която е достъпна на адрес: http://www.cbd.int/idb/2013/booklet/default.shtml     (само на английски език).

             Мотото за деня на биоразнообразието е избрано да съвпадне с определената от Организацията на Обединените нации 2013 г. – Международна година за сътрудничество в областта на водите. Темата на тази година набляга на важната роля на биоразнообразието и екосистемите за сигурност на водите и следователно за устойчиво развитие - http://www.unwater.org/watercooperation2013.html

 

Едновременно с това, периодът 2005 - 2015 г. е обявен от ООН за Международно десетилетие Вода за живот - http://www.un.org/waterforlifedecade/.