48 заявления за достъп до информация са постъпили през 2013 г. в Басейнова дирекция – Плевен

27.01.2014г.

48 заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) са постъпили през 2013 г. в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен), като се е увеличил броят на питанията от неправителствени организации.

35 са издадените решения, с които е предоставен пълен достъп до исканата от заявителя информация.

10 от постъпилите искания са препратени по компетентност, отговорено е, че не следва да се провежда процедура по реда на ЗДОИ или е изискано уточняване на исканата информация.

3 са издадените решения за отказ за предоставяне на информация. Основанието е несъгласието на засегната трета страна да се предоставят исканите данни. Решенията за отказ не са обжалвани и са влезли в сила.

През 2013 г. БДУВДР – Плевен създаде специална секция за достъп до информация в интернет страницата си. В нея може да бъде намерен регистър с процедурите по реда на ЗДОИ и вътрешните правила за работа по него.

БДУВДР – Плевен беше номинирана през 2013 г. от Програма „Достъп до информация” за наградата „Златен ключ” за добра практика в държавно учреждение по прилагане на ЗДОИ.