557 са извършените контролни проверки през месец октомври

20.11.2013г.

          Експертите от Дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен са извършили през месец октомври 557 проверки. Като резултат от тях са дадени 819 предписания със съответните срокове за изпълнение. През отчетния период са изпълнени 76 предписания.

15 от проверките са по подадени сигнали от физически и юридически лица.

За установяване на административни нарушения са съставени 2 акта. През периода са издадени 7 наказателни постановления.

573 349,48 лева е постъпилата през месец октомври сума като приход от такси по Закона за водите за водовземане и/или ползване на воден обект в Дунавския район.

Подробна информация за извършените контролни проверки от експертите от БДУВДР - Плевен  е публикувана в раздел „Контрол” в интернет страницата на Дирекцията. Данните са ежемесечни и съдържат всички установени обстоятелства и данни при извършените проверки, констатирани нарушения и направените предписания.