76 заявления по ЗДОИ са обработени през 2016 г.

01.02.2017г.

76 заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) са обработени през 2016 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“. За периода са издадени 55 решения за предоставяне на достъп до информация. Няма решения за отказ за предоставяне на информация. Най-често исканата информация е свързана с разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, повърхностни и подземни водни тела, учредени санитарно-охранителни зони.

За 10 от заявленията срокът за произнасяне е удължен поради поискано от БДДР уточнение на исканата информация от заявителя. За 11 от заявленията е удължен срокът за произнасяне поради обема на информация. 8 от заявленията са препратени по компетентност, 4 са получили отговор, че исканата информация е публична. По две от постъпилите запитвания е прекратена процедурата, поради непредставяне на уточнение на исканата информация от страна на заявителя в законоустановения 30-дневен срок. Една от постъпилите преписки е изпратена в БДДР за сведение и не е необходимо провеждане на процедура. За едно от исканията, постъпило по реда на ЗДОИ е преценено, че не е необходимо прилагането на процедура по реда на този закон. На заявителя е разяснено как да получи исканата от него информация. По три от заявленията е изяснено, че към момента БДДР не разполага с информация. За  едно от заявленията в поискано съгласието/нъсъгласието за предоставяне на дадена информация от заинтересована трета страна.

Едно от постъпилите заявление е от журналист, 7 – от граждани, 20 – от неправителствени организации и  48 – от други.

Най-често исканата информация е свързана с разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, повърхностни и подземни водни тела, учредени санитарно-охранителни зони.