Актуализацията на ПУРБ – акцент в заседанието на Басейновия съвет

17.12.2014г.

 

На 17 декември се проведе 21-то заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен.
Две бяха основните теми на Басейновия съвет - „Напредък по актуализацията на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ)” и „Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление, съгласно чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите и в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС.”
„Междинният преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление е ключов етап от актуализирането на ПУРБ, с който приключва работата по анализа на състоянието на водите и поставя основата за разработване на програмата от мерки за следващия план. Шестмесечен е периодът на обществените консултации по публикувания в края на месец ноември документ. Целта на изготвения преглед е да информира за установените проблеми най-широк кръг заинтересовани страни и чрез широк обществен диалог да се обсъдят бъдещите действия за преодоляването им”, посочи при откриването на Басейновия съвет инж. Петър Димитров, директор на БДУВДР. 
Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, имаща за цел да подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му са регламентирани от специален правилник.
Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление можете да намерите тук.
Информация за консултациите с обществеността можете да намерите тук.

 

Галерия