Актуализацията на ПУРБ продължава да е акцент в работата на БДДР и през 2016

21.12.2015г.

Актуализацията на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) ще продължава да е акцент в работата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и през 2016 година. Това посочи при откриването на 23-то заседание на Басейновия съвет инж. Петър Димитров, директор на БДДР.

На последното за 2015 г. заседание, членовете на Басейновия съвет подробно бяха информирани с публикувания на 1 декември проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление, обхващащ периода 2016-2021 година. Беше подробно обяснено какво представлява проектът на ПУРБ, как е събрана и обработена информацията, каква е разликата в сравнение с ПУРБ 2010–2015 и др. До 1 юни се приемат мнения, предложения и забележки по публикувания проект на ПУРБ 2016-2021, след което ще се изготви окончателен вариант на Плана. „Ние всички имаме обща мисия – устойчивото управление и опазване на водите. Затова държим да чуем мнения, забележки и предложения“, подчерта инж. Димитров.

На заседанието на Басейновия съвет бяха представени и резултатите от обществените консултации за Междинния преглед на установените значими проблеми при управлението  на водите в Дунавски район за басейново управление.

Планът за управление на речните басейни е основен инструмент за интегрирано управление на водите и се разработва съгласно Закона за водите, който въвежда в българското законодателство изискванията на европейската Рамкова директива за водите за управление на водите на басейнов принцип. ПУРБ се разработват за всеки район на басейново управление на водите. Планът се изготвя за 6-годишен период, след което подлежи на актуализация.

 

Галерия