Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

10.12.2014г.

 

По данни, получени от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към 12:00 часа, е следното:
Яз. „Тича“ – обем 326,800 млн. м3, приток / разход за деня – 10,198/5,598 млн. м3
Яз. ”Камчия” - обем 239,465 млн. м3, прелива през преливника с 50 м3/сек.
Яз. „Ясна Поляна” - обем 32,604 млн. м3, прелива през преливника с 5,74 м3/сек.
Яз. „Йовковци” - прелива през преливника с 10,850 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Яз. „Копринка“ - ВЕЦ „Копринка“ работи с 25 м3/сек, от които 12 м3/сек отиват в Сазлийка и 13 м3/сек към яз. Жребчево, през основен изпускател се изпускат 94,1 м3/сек в река Тунджа.
Яз. „Жребчево“ - приток 150 м3/сек, наличен обем 379,797 млн. м3, изпускат се през основния изпускател 150 м3/сек, очаква се допълнителен приток от яз. „Копринка“.
Яз. „Кърджали“ – обем 503,814 млн. м3, прелива с 10,060 м3/сек. Чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 114,908 м3/сек. Отчетен приток 259,055 м3/сек.
Яз. „Студен кладенец“ – обем 385,550 млн. м3, прелива с 227,910 м3/сек. Чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 145,333 м3/сек. Отчетен приток 296,153 м3/сек.
Яз. „Ивайловград“ – обем 181,347 млн. м3, прелива с 161,4 м3/сек. Чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 179,435 м3/сек. Отчетен приток 452,435 м3/сек.
Яз. „Тракиец“ е с обем 99,600 млн. м3, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал. 
Яз. „Асеновец“ е пълен 28,200, прелива с около 3 м3/сек.
За осигуряване на свободни обеми се изпускат язовирите „Порой”, яз. „Ахелой”, яз. „Г. Трайков”.
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ
ДУНАВСКИ РАЙОН
Поречие р. Огоста и реки западно от р. Огоста
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН”, ситуацията в областите Видин, Монтана и Враца е следната:
1. В Община Борован, Област Враца ситуацията към 12.00 часа на 10.12.2014 г. е следната:
-  Яз. „Велчев дол“, общ. Борован прелива през преливника;
-  Яз. „Селския“, общ. Борован прелива през преливника;
-  Яз. „Братковец“, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
- Яз. „Гарвански геран“, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние.
Вследствие на интензивното снеготопене през последното денонощие нивото на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца е с повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични нива.
2. В Община Хайредин, Област Враца ситуацията към 12.00 часа на 10.12.2014 г. е следната:
- Яз. „Рогозен 1“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 5 м³/cек.
- Яз. „Бързина“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 4 м³/cек.
В река Огоста при с. Хайредин, община Хайредин, област Враца се наблюдава повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито и към момента няма получени сигнали за критични ситуации.
3. В Община Криводол, Област Враца ситуацията към 12:00 часа на 10.12.2014 г. е следната:
- Яз. „Султански дол“, с. Пудрия, общ. Криводол прелива през преливника. 
- Яз. „Ресура“, общ. Криводол прелива през преливника.
- Яз. „Градешница“, общ. Криводол, обл. Враца прелива през преливника. Язовирът е в предаварийно състояние.
4. В Община Враца, Област Враца ситуацията към 12:00 часа на 10.12.2014 г. е следната:
- Яз. „Сухият скът“ е с пуснат сифон – работещ. Язовирът не прелива през преливника.
В областите Видин и Монтана няма получени сигнали в БДУВДР-Плевен към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” ситуацията в област Велико Търново към 12:00 часа на 10.12.2014 г. е следната:
Река „Голяма река“ в землището на гр. Стражица, общ. Стражица е с повишено водно ниво, при което реката протича в леглото си.
Поречие Русенски Лом
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” към 12:00 часа на 10.12.2014 г., през периода 04.12 – 06.12.2014 г., вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на р. Черни Лом, водното ниво се повишава, при което речното течение излиза на места от речното легло. Две могили, обл. Русе и в землището на общ. Опака, обл. Търговище и към 12:00 часа на 10.12.2014 г., се наблюдава леко повишение на нивото на река Черни Лом при с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе.
Вследствие на падналите валежи през последното денонощие река Бели Лом при с. Нисово, общ. Иваново е с повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични водни нива.
През периода  04.12 – 06.12.2014 г., вследствие на падналите валежи във водосбора на р. Русенски Лом, се наблюдава повишено водно ниво. Към 12:00 часа на 10.12.2014 г. се наблюдава понижение на р. Русенски Лом при с. Божичен, общ. Русе, обл. Русе.
1. В Община Нови пазар, Област Шумен ситуацията към 12.00 часа на 10.12.2014 г. е следната:
- Яз. „Тръница“, с. Тръница, общ. Нови пазар прелива през преливника;
- Яз. „Сечище“, с. Сечище, общ. Нови пазар прелива през преливника;
- Яз. „Мировци“, с. Мировци, общ. Нови пазар прелива през преливника.
През изминалото денонощие по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” обстановката към 12:00 часа на 10.12.2014 г. е следната: останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Подробна информация за територията на цялата страна можете да намерите тук.