Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

11.12.2014г.

 

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към  09:00  часа, е следното:
Яз. „Йовковци” - прелива през преливник с 4,816 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Яз. „Копринка“ – обем 136,088 млн. м3 ВЕЦ „Копринка“ работи с 25 м3/сек, от които 12 м3/сек отиват в Сазлийка и 13 м3/сек към Жребчево, през основен изпускател се изпускат 94,1 м3/сек в река Тунджа, отчетено намаление на притока, който е изчислен на 74,470 м3/сек
Яз. „Жребчево“ – обем 382,384 млн. м3 приток 180 м3/сек. Изпускат се през основния изпускател 150 м3/сек. Без промяна е притока от яз. „Копринка“.
Яз. „Кърджали“ – обем 499,958 млн. м3, прелива с 9,043 м3/сек, и се освобождават през основния изпускател с 263,725 м3. Чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 115 м3/сек. Отчетен приток 290,768 м3/сек.
Яз. „Студен кладенец“ – обем 385,550 млн. м3, прелива с 227,14 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 143,9 м3/сек. Отчетен приток 371,034 м3/сек.
Яз. „Ивайловград“ – обем 185,226 млн. м3, прелива с 223,9, м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 176 м3/сек. Отчетен приток 422,45 м3/сек.
Яз. „Ал. Стамболийски“ – обем 209,164 млн. м3, прелива с 28,8 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 44 м3/сек.
Яз. „Тракиец“ е с обем - 100,240 млн м3, повишено нивото с 1 см от вчера;  кота – 250,28 м (кота преливен ръб 252 м), приток – 15 м3/сек, разход – 5 м3/сек
За осигуряване на свободни обеми се изпускат язовирите „Порой”, яз. „Ахелой”.
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН:
Поречие р. Огоста и реки западно от р. Огоста
1. В Община Борован, Област Враца
- Яз. „Велчев лъг”, общ. Борован прелива през преливника;
- Яз. „Селския”, общ. Борован прелива през преливника;
- Яз. „Братковец”, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
- Яз. „Гарвански геран”, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние.
Вследствие на интензивното снеготопене през последното денонощие нивото на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца е с повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични нива.
2. В Община Хайредин, Област Враца 
- Яз. „Рогозен 1”, общ. Хайредин прелива през преливника с около 5 м³/cек.
- Яз. „Бързина”, общ. Хайредин прелива през преливника с около 3 м³/cек.
В река Огоста при с. Хайредин, община Хайредин, област Враца се наблюдава повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито и няма получени сигнали към момента за критични ситуации.
В БДУВДР – Плевен е получено писмо от общ. Хайредин, адресирано и до общ. Мизия за повишено ниво в река Огоста в землището на общ. Хайредин и преливащи през преливниците язовири Рогозен 1 и Бързина.
3. В Община Криводол, Област Враца 
- Яз. „Султански дол“, с. Пудрия, общ. Криводол прелива през преливника. 
- Яз. „Лесура“, общ. Криводол прелива през преливника.
- Яз. „Градешница“, общ. Криводол, обл. Враца прелива през преливника, язовирът е в предаварийно състояние.
4. В Община Враца, Област Враца - Язовир Сухият Скът е с пуснат сифон – работещ. Язовирът не прелива през преливника.
В областите Видин и Монтана няма получени сигнали в БДУВДР-Плевен към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
Поречие Янтра
Река Голяма река в землището на гр. Стражица, общ. Стражица е с повишено водно ниво, при което реката протича в леглото си.
Поречие Русенски Лом
В рeка Черни Лом водното ниво се задържа високо, при което речното течение излиза на места от речното легло. Община Опака, обл. Търговище  към 09.00 часа на 11.12.2014 г., се наблюдава леко повишение на нивото на река Черни Лом при с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе.
Река Бели Лом при с. Нисово, общ. Иваново е с повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични водни нива.
В река Русенски Лом се наблюдава повишено водно ниво. Залети са частично земеделски земи в землищата на с. Божичен и с. Красен, общ. Иваново. Към 09:00 часа на 11.12.2014 г. се наблюдава понижение на р. Русенски Лом в гр. Русе, общ. Русе.
1. В Община Нови пазар, Област Шумен ситуацията към 09:00 часа на 11.12.2014 г. е следната:
- Яз. „Тръница“, с. Тръница, общ. Нови пазар прелива през преливника;
- Яз. „Сечище“, с. Сечище, общ. Нови пазар прелива през преливника;
- Яз. „Мировци“, с. Мировци, общ. Нови пазар прелива през преливника.
През изминалото денонощие по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката към 09:00 часа на 11.12.2014 г. е следната: останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.      
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
 
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.