Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

11.12.2014г.

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към 16:00 часа, е следното:
Яз. „Йовковци” - прелива през преливник с 4,816 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Яз. „Копринка“ – обем 135,129 млн. м3 ВЕЦ „Копринка“ работи с 25,093 м3/сек, през основен изпускател се изпускат 74,1 м3/сек в река Тунджа, отчетено намаление на притока, който е изчислен на 54,841 м3/сек
Яз. „Жребчево“ – обем 383,419 млн. м3 приток 186 м3/сек, изпускат се през основния изпускател 150 м3/сек, без промяна е притока от яз. „Копринка“.
Яз. „Кърджали“ – обем 497,076 млн. м3, не прелива от 14 ч.и се освобождават през основния изпускател с 263, 725 м3. Чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 115,082 м3/сек. Отчетен приток 289,949 м3/сек.
Яз. „Студен кладенец“ – обем 385,550 млн. м3, прелива с 227,14 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 143,894 м3/сек. Отчетен приток 371,034 м3/сек.
Яз. „Ивайловград“ – обем 185,713 млн. м3, прелива с 231,700 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 177,135 м3/сек. Отчетен приток 431,414 м3/сек.
Яз. „Ал. Стамболийски“ – обем 208,812 млн. м3, прелива с 25,050 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 40,309 м3/сек.
Яз. Тракиец - е с обем - 100,240 млн м3, кота – 250,28м (кота преливен ръб 252 м), приток – 11,4 м3/сек, разход – 4 м3/сек
За осигуряване на свободни обеми се изпускат язовирите ”Порой”, яз.”Ахелой”,
Яз. „Георги Трайков“ – Прелива с 20,1 м3/сек, чрез ВЕЦ и основен изпускател се изпускат в реката 40 м3/сек., отчетен приток 90,1м3 /сек.
Яз. „Камчия“ – обем 237,730 млн. м3, прелива с 55,7 м3/сек, 
Яз. „Ясна Поляна“ – обем 32,493 млн. м3, прелива с 3,521 м3/сек, 
Преливат още язовирите „Тича“, „Асеновец“ и „Йовковци“.
 
Информация от Басейнова дирекция Дунавски район:
Поречие р. Огоста и реки западно от р. Огоста
1. В Община Борован, Област Враца 
- Яз. „Велчев лъг“, общ. Борован прелива през преливника;
- Яз. „Селския“, общ. Борован прелива през преливника;
- Яз. „Братковец“, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
- Яз. „Гарвански геран”, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние.
Вследствие на интензивното снеготопене през последното денонощие нивото на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца е с повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични нива.
2. В Община Хайредин, Област Враца
- Яз. „Рогозен 1“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 5 м³/cек.
- Яз. „Бързина“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 3 м³/cек.
В река Огоста при с. Хайредин, община Хайредин, област Враца се наблюдава повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито и няма получени сигнали към момента за критични ситуации.
В БДУВДР – Плевен е получено писмо от общ. Хайредин, адресирано и до общ. Мизия за повишено ниво в река Огоста в землището на общ. Хайредин и преливащи през преливниците язовири Рогозен 1 и Бързина.
3. В Община Криводол, Област Враца ситуацията към 15.00 часа на 11.12.2014 г. е следната:
- Яз. „Султански дол“, с. Пудрия, общ. Криводол не прелива през преливника.
-Яз. „Градешница“, общ. Криводол, обл. Враца прелива 10 см над кота преливен ръб, язовира е в предаварийно състояние.
-Яз. „Лесура“, общ. Криводол прелива през преливника.
4. В Община Враца, Област Враца - Язовир Сухият скът е с пуснат сифон – работещ. Язовира не прелива през преливника.
В областите Видин и Монтана няма получени сигнали в БДУВДР-Плевен към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
Поречие Янтра
Река Голяма река в землището на гр. Стражица, общ. Стражица е с повишено водно ниво, при което реката протича в леглото си.
Поречие Русенски Лом
В рeка Черни Лом водното ниво се задържа високо, при което речното течение излиза на места от речното легло. Община Опака, обл. Търговище на 11.12.2014 г., се наблюдава леко повишение на нивото на река Черни Лом при с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе.
Река Бели Лом при с. Нисово, общ. Иваново е с повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични водни нива.
В река Русенски Лом се наблюдава повишено водно ниво. Залети са частично земеделски земи в землищата на с. Божичен и с. Красен, общ. Иваново. Наблюдава понижение на р. Русенски Лом в гр. Русе, общ. Русе.
1. В Община Нови пазар, Област Шумен :
- Яз. „Тръница“, с. Тръница, общ. Нови пазар прелива през преливника;
- Яз. „Сечище“, с. Сечище, общ. Нови пазар прелива през преливника;
- Яз. „Мировци“, с. Мировци, общ. Нови пазар прелива през преливника.
През изминалото денонощие по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката на 11.12.2014 г. е следната: останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.

 

Поречие Янтра

По данни на „Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав поради преминаваща висока вълна по р. Студена, реката е преляла през дигите и е заляла необработваеми земи.

В останалите области на територията на БДУВДР-Плевен няма промяна в състоянието на водните обекти, в сравнение с тази от 09:00 ч. на 11.12.2014 г.

 

Подробна информация можете да намерите тук.