Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

12.12.2014г.

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към 09:00  часа, е следното:
Яз. „Тича“ – обем 325,000 млн. м3, обемът намалява, прелива с 58,32 м3/сек.
Яз. ”Камчия” - обем 236,590 млн. м3, не прелива.
Яз. „Ясна Поляна” - обем 32,382 млн. м3, прелива през преливника с 1,2 м3/сек.
Яз. „Йовковци” - прелива през преливник с 4,816 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Яз. „Копринка“ - ВЕЦ „Копринка“ работи с 25,093 м3/сек, през основен изпускател се изпускат 48,900 м3/сек в река Тунджа.
Яз. „Жребчево“ – обем 385,230 млн. м3 приток 183 м3/сек, изпускат се през основния изпускател 150 м3/сек, очаква се допълнителен приток от яз. „Копринка“.
Яз. „Кърджали“ – обем 489,750 млн. м3, не прелива, освобождават през основния изпускател с 263,725 м3. Чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 115,156 м3/сек. Отчетен приток 224,548 м3/сек.
Яз. „Студен кладенец“ – обем 383,887 млн. м3, прелива с 222,835 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 142,628 м3/сек. Отчетен приток 326,999 м3/сек.
Яз. „Ивайловград“ – обем 186,201 млн. м3, прелива с 240,9 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 175,849 м3/сек. Отчетен приток 416,749 м3/сек.
Яз. „Ал. Стамболийски“ – обем 208,227 млн. м3, прелива с 19,155 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 34,444 м3/сек.
Яз. „Тракиец“ е с обем 100,400 млн. м3, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 2 м3/сек.
Яз. „Асеновец“ е пълен 28,200, прелива с около 3 м3/сек.
Яз. „Георги Трайков“ обем 334,893 млн. м3, прелива с 26,4 3 м3/сек през основен изпускател 40 м3/сек. Изравнен е обема на притока и разхода от 22 ч на 11.12.2014г.
Яз. „Мандра“ прелива.
За осигуряване на свободни обеми се изпускат язовирите ”Порой”, яз. ”Ахелой”.
Повишава се обема на язовир „Цанков камък“.
 
Информация от Басейнова дирекция Дунавски район
Поречие р. Огоста и реки, западно от р. Огоста
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” ситуацията в областите Видин, Монтана и Враца е следната:
В Община Борован, Област Враца ситуацията към 09.00 часа на 12.12.2014 г е:
- Яз. „Велчов лъг“, общ. Борован прелива през преливника;
- Яз. „Селския“, общ. Борован не прелива през преливника;
- Яз. „Братковец“, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
- Яз. „Гарвански геран“, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние.
Нивото на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца се задържа високо, при което тя протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични нива.
В Община Хайредин, Област Враца ситуацията към 09.00 часа на 12 декември е:
- Яз. „Рогозен-1“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 3 м³/cек.
- Яз. „Бързина“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 5 м³/cек.
В река Огоста при с.Хайредин, община Хайредин, област Враца се наблюдава повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито и няма получени сигнали към момента за критични ситуации.
В БДУВДР – Плевен е получено писмо от общ. Хайредин, адресирано и до общ. Мизия за повишено ниво в река Огоста в землището на общ. Хайредин и преливащи през преливниците язовири Рогозен-1 и Бързина.
В Община Криводол, Област Враца ситуацията към 09.00 часа на 12 декември е следната:
- Яз. „Султански дол“, с. Пудрия, общ. Криводол не прелива през преливника. 
- Яз. „Лесура“, общ. Криводол не прелива през преливника.
- Язовир Градешница, общ. Криводол, обл. Враца прелива през преливника, язовирът е в предаварийно състояние.
В Община Враца, Област Враца ситуацията към 09.00 часа на 12.12.2014 г. е следната:
- Яз. „Сухият скът“ е с пуснат сифон – работещ. Язовирът не прелива през преливника.
В областите Видин и Монтана няма получени сигнали в БДУВДР-Плевен към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
 
Поречие Янтра
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” ситуацията в област Велико Търново към 09.00 часа на 12.12.2014 г. е следната:
Река Голяма река в землището на гр. Стражица, общ. Стражица задържа високо водно ниво, при което реката протича в леглото си.
Река Студена, задържа високо ниво и е заляла необработваеми земи и бивши рибарници в землищата на с. Караманово и с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе. 
 
Поречие Русенски Лом
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” към 09.00 часа на 12.12.2014 г. в рeка Черни Лом водното ниво се задържа високо, при което речното течение излиза на места от речното легло. 
Към 09.00 часа на 12.12.2014 г., водното ниво се задържа високо в река Черни Лом при с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе.
Река Бели Лом при с. Нисово, общ. Иваново е с повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични водни нива.
В река Русенски Лом се наблюдава повишено водно ниво. Залети са частично земеделски земи в землищата на с. Божичен и с. Красен, общ. Иваново. Към 09.00 часа днес се наблюдава понижение на р. Русенски Лом в гр. Русе, общ. Русе.
В Община Нови пазар, Област Шумен ситуацията към 09.00 часа на 12.12.2014 г. е следната:
- Яз. „Тръница“, с. Тръница, общ. Нови пазар не прелива през преливника;
- Яз. „Сечище“, с. Сечище, общ. Нови пазар не прелива през преливника;
- Яз. „Мировци“, с. Мировци, общ. Нови пазар не прелива през преливника.
През изминалото денонощие по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.          
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива. 
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
Подробна информация можете да намерите тук.