Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

13.12.2014г.

 

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към 09:00 часа, е следното:
Яз. „Тича“ – обем 323,800 млн. м3, обемът намалява, прелива с 50,445 м3/сек. Отчетен приток 41,66 м3/сек.
Яз. ”Камчия” - обем 235,925 млн. м3, обемът намалява, не прелива, през основен изпускател -  10,73 м3/сек.
Яз. „Ясна Поляна” - обем 32,293 млн. м3, прелива през преливника с 0,29 м3/сек, през основен изпускател -  1,50 м3/сек.
Яз. „Йовковци” – обем 92,178 млн. м3, приток 5,02 м3/сек, прелива през преливник с 2,297 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек.
Яз. „Копринка“ – обем 131,115 млн. м3, обемът намалява, ВЕЦ „Копринка“ работи с 25,093 м3/сек, през основен изпускател се изпускат 48,900 м3/сек в река Тунджа. Отчетен приток 30,752м3/сек.
Яз. „Жребчево“ – обем 385,230 млн. м3 . Изравнен обем на притока и разхода 150 м3/сек.
Яз. „Кърджали“ – обем 484.055 млн. м3, не прелива, освобождават през основния изпускател с 143,850 м3. Чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 115.898 м3/сек. Отчетен приток 194.019 м3/сек 
Яз. „Студен кладенец“ – обем 374.524 млн. м3, прелива с 198.620 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 140.744 м3/сек. Отчетен приток 225.180 м3/сек.
Яз. „Ивайловград“ – обем 185.064 млн. м3, прелива с 223.9 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 178.526 м3/сек. Отчетен приток 379.875 м3/сек.
Яз. „Ал. Стамболийски“ – обем 207.877 млн. м3, прелива с 15.880 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 39.580 м3/сек.
Яз. „Тракиец“ е с обем 100,400 млн. м3, изравнен е обема на притока и разхода, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5,0 м3/сек.
Яз. „Асеновец“ - обем 28,200 млн. м3; прелива с около 4 м3/сек.
Яз. „Георги Трайков“ обем 334,000 млн. м3, прелива с 20,1 м3/сек, през основен изпускател 40 м3/сек. Отчетен приток 48 м3/сек. 
Яз. „Мандра“ прелива.
За осигуряване на свободни обеми се изпускат язовирите „Порой”, яз. „Ахелой”. 
Обемът на язовир „Цанков камък“ се повишава.
 
Информация от Басейнова дирекция Дунавски район
Поречие р. Огоста и реки, западно от р. Огоста
В Община Борован, Област Враца:
- Яз. „Велчов лъг“, общ. Борован прелива през преливника;
- Яз. „Селския“, общ. Борован не прелива през преливника;
- Яз. „Братковец“, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
- Яз. „Гарвански геран“, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние.
Нивото на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца се задържа високо, при което тя протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични нива.
В Община Хайредин, Област Враца:
- Яз. „Рогозен-1“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 2,5 м³/cек.
- Яз. „Бързина“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 4,5 м³/cек.
В река Огоста при с.Хайредин, община Хайредин се наблюдава повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито и няма получени сигнали към момента за критични ситуации.
В Община Криводол, Област Враца
- Яз. „Султански дол“, с. Пудрия, общ. Криводол не прелива през преливника. 
- Яз. „Лесура“, общ. Криводол не прелива през преливника.
- Яз. „Градешница“, общ. Криводол, обл. Враца прелива през преливника, язовирът е в предаварийно състояние.
В Община Враца, Област Враца:
- Яз. „Сухият скът“ е с пуснат сифон – работещ. Язовирът не прелива през преливника.
За областите Видин и Монтана няма получени сигнали към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
 
Поречие р. Вит
С писмо община Плевен уведомява, че от 12.12.2014 г. започва контролирано изпускане на язовир ”Тученица-1”. Водата се провежда безпрепятствено по отвеждащото корито на р.Тученица след язовира.
 
Поречие Янтра
Област Велико Търново:
Река Голяма река в землището на гр. Стражица, общ. Стражица задържа високо водно ниво, при което реката протича в леглото си.
Река Студена, задържа високо ниво, но не прелива през дигите. Необработваеми земи и бивши рибарници в землищата на с. Караманово и с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе остават залети. Няма информация за залети дворни места и жилищни постройки.
Поречие Русенски Лом
Рeка Черни Лом при с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе - водното ниво се задържа високо, но протича в речното легло. 
Река Бели Лом при с. Нисово, общ. Иваново е с повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични водни нива.
В река Русенски Лом се наблюдава повишено водно ниво. Залети са частично земеделски земи в землищата на с. Божичен и с. Красен, общ. Иваново. Към 09.00 часа на 13.12.2014 г. се наблюдава понижение на р. Русенски Лом в гр. Русе, общ. Русе.
В Община Нови пазар: 
- Яз. „Тръница“, с. Тръница, общ. Нови пазар не прелива през преливника;
- Яз. „Сечище“, с. Сечище, общ. Нови пазар не прелива през преливника;
- Яз. „Мировци“, с. Мировци, общ. Нови пазар не прелива през преливника.
През изминалото денонощие останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
Подробна информация можете да намерите тук.