Актуална информация за нивото на Дунав и притоците й

16.03.2016г.

Към 14:30 часа се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в нея на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“  гр. Плевен (БДДР - Плевен). Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи” ЕАД са в работен режим.

Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Поречие Огоста и западно от Огоста:

Река Огоста при с. Хайредин се е прибрала в коритото си.

Река Скът при гр. Мизия, обл. Враца, вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток е с повишено водно ниво. Реката протича в легло си. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента при гр. Мизия се наблюдава тенденция на задържане на сравнително високо водно ниво в реката.

Частично е възстановено водоснабдяването на Мизия, след като бе залята вододайната зона на града местността  ”Герена”.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на БДДР – Плевен се наблюдава повишаване на водните нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области . Речните течения протичат в легла си .

Яз. „Мраморчица”, в землището на с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца, прелива през преливника. Язовирът е с отворен основен изпускател. Водата свободно се оттича по отводящото дере, към момента няма постъпили сигнали за причинени щети на населени места и земеделски земи.

Поради завишена мътност на водоизточници за питейно-битови нужди в общините Вълчедръм, Бойчиновци и Георги Дамяново (област Монтана) е въведен режим на водоподаване от ”ВиК” - Монтана до избистряне на водата.

Яз. „Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Преливат през преливниците си: яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца и яз. „Езерска падина” в землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца, яз. „Козоровец” , яз. „Слатина” в землището на общ. Медковец, яз. „Валога“ в землището на с. Гаганица, общ. Берковица и яз. „Козоровец“ в землището на общ. Якимово, обл. Монтана. Язовирите са с отворени основни изпускатели. Язовир „Жарковец“ в землището на общ. Борован, обл. Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По данни на оперативните дежурни в областните и общинските администрации и на дежурните на РД “ПБЗН” няма сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.

Към момента нивата на реките не създават опасност от наводнение.

Подробна информация можете да намерите тук.