Актуална информация за състояние на водните обекти в страната към 16 часа на 13 март 2016 г.

13.03.2016г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 16 часа на 13 март 2016 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90% (информацията е към 15ч. на 12.03.2016 г.):

·  язовир „Цанков камък” – обем – 100,639 млн.м3, свободен обем – 10,261млн.м3. Общ приток 16,562 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 16,163 м3/сек

· язовир „Александър Стамболийски” обем – 197,106 млн.м3, свободен обем – 8,494млн.м3. Общ приток 24,470 м3/сек, като се освобождават 29,597 м3/сек

·  язовир „Пчелина“ – прелива целогодишно – без проблеми.

·  язовир „Камчия“ – обем – 231,935 млн.м3, свободен обем –1,615 млн.м3.

·  язовир „Ясна поляна” – обем – 29,596 млн.м3, свободен обем – 2,724 млн.м3.

·  язовир „Йовковци” – обем – 91,149 млн.м3, свободен обем – 1,030млн.м3.

·  язовир „Боровица“ – обем -27,300 млн.м3– без проблеми

·  язовир „Среченска бара“ – обем -15,500 млн.м3– без проблеми

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·  питейно-битово водоснабдяване – 84,8% от общия обем

·  напояване – 65,1% от общия обем

·  енергетика – 78,7% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

По поречие Вит

Вследствие падналите валежи и формиралият се повърхностен отток се наблюдава повишено водно ниво в речното корито на Садовско дере, протичащо през с. Садовец, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. Речното течение протича в речното легло.

По поречие Огоста и западно от Огоста

Яз.”Мраморчица”, в землището на с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца  прелива през преливника. Язовирът е с отворен основен изпускател. Водата свободно се оттича по отводящото дере, към момента няма постъпили сигнали за причинени щети на населени места и земеделски земи.

Река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца вследствие на падналите валежи и формиралият се повърхностен отток е с повишено водно ниво и протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента се наблюдава тенденция към понижение на водното ниво на реката. Такава тенденция се наблюдава и при Бяла Слатина.

Яз. ”Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. ”Козловец” и яз. „Слатина” в землището на общ. Медковец; яз. „Валога“ в землището на с. Гаганица, общ. Берковица;  яз. „Козловец“ в землището на общ. Якимово, обл. Монтана и яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца и яз. ”Езерска падина” в землището на с.Малорад, общ. Борован, обл. Враца преливат през преливниците си. Язовирите са с отворени основни изпускатели, яз.”Езерска падина” е със сифонен преливник . Яз. „Жарковец“ в землището на общ. Борован, обл. Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По пътя Монтана – Берковица са залети два. временни пътни варианти, изградени в коритото на р. Ботуня, поради извършване на ремонтни работи на мостовете.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области. Речните течения протичат в легла на реките. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  14:30 часа по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни истеми” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в нея , на територията на БДДР – Плевен. Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.