Актуална информация за състояние на водните обекти в страната към 16 часа на 15 март 2016 г.

15.03.2016г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 16 часа няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90%

·     язовир „Цанков камък” – обем – 100,884 млн.м3, свободен обем – 10,016 млн.м3. Общ приток 20,291 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 8,583 м3/сек

·   язовир „Александър Стамболийски” обем – 196,672 млн.м3, свободен обем – 8,926 млн.м3. Общ приток 66,386 м3/сек, освобождава обем през основен изпускател с 59,375 м3/сек

·      язовир „Ясна поляна” – обем – 29,596 млн.м3, свободен обем – 2,724 млн.м3.

·      язовир „Среченска бара“ – обем -15,500 – не прелива

·      язовир „Пчелина“ – прелива целогодишно – без проблеми.

·      язовир „Йовковци” – обем – 92,581 млн.м3. Прелива с 3,980 м3/сек, освобождава обем през основен изпускател с 3 м3/сек.

·      язовир „Камчия“ – обем – 234,595 млн.м3, от 15 часа на 14.03.2016 г. прелива с 6 м3/сек.

·      язовир „Боровица“ – обем -27,300 млн.м3, прелива с 26 м3/сек

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

По поречие Огоста и западно от Огоста:

Яз. „Мраморчица” в землището на с. Мраморен, общ. Враца, прелива през преливника. Язовирът е с отворен основен изпускател. Водата свободно се оттича по отводящото дере. Към момента няма постъпили сигнали за причинени щети на населени места и земеделски земи.

Река Скът при с. Нивянин, общ. Борован и при гр. Мизия, общ.Мизия, вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток е с повишено водно ниво.  Реката протича в леглото си. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента при с. Нивянин и при гр. Мизия се наблюдава тенденция към понижаване на водното ниво в реката.

При гр. Мизия е залята вододайната зона в местност ”Герена”.  Водоснабдяването към града е възстановено частично.

Поради завишена мътност на водоизточници за питейно-битови нужди в общините Вълчедръм, Бойчиновци и Георги Дамяново е въведен  режим на водоподаване от  „ВиК” ООД-Монтана до избистряне на водата.

Язовирите  „Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и  „Бързина” в землището на с. Бързина, общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. ”Козловец” , яз. „Слатина” в землището на общ. Медковец,  яз. “Козловец“ в землището на общ. Якимово, обл. Монтана  яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца и яз. ”Езерска падина” в землището на с.Малорад, общ. Борован, обл. Враца преливат през преливниците си. Основни изпускатели на тези  язовирите са отворени. Яз. „Езерска падина” е с отворен сифонен преливник. Яз. „Жарковец“ в землището на общ. Борован, обл. Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По пътя Монтана – Берковица са залети два временни пътни варианти, изградени в коритото на р. Бързия, поради извършване на ремонтни работи на мостовете.

Река Огоста при с. Хайредин е с тенденция към понижаване  на водното ниво. Остават залети дворни места, общинска мера и земеделски земи.

По поречие р.Нишава

Река Габърска е излязла от коритото. Залят е мост на пътя с.Владисовци – мах. Банята (община Драгоман).  Наводнени са земеделски земи. Към момента са наблюдава понижение на водното ниво  на реката.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области. Речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към 14:30 часа  по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и ”Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР - Плевен, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.