Актуална информация за състояние на водните обекти в страната към 8 ч. на 16 март 2016 г.

16.03.2016г.


По състоянието на комплексните и значими язовири – няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Към 16 ч. на 15 март преливаха язовирите „Пчелина“, „Йовковци“, „Камчия“ и „Боровица“

Язовир „Пчелина“ прелива целогодишно – без проблеми

Язовир „Йовковци” – обем – 92,581 млн.м3.  Прелива с 3,980 м3/сек, освобождава обем през основен изпускател с 3 м3/сек.

Язовир „Камчия“ – обем – 234,595 млн.м3, от 15 часа на 14.03.2016 г. прелива с 6 м3/сек.

Язовир „Боровица“ – обем -27,300 млн.м3, прелива с 26 м3/сек

Язовири с процент на запълване над 90%

Язовир „Цанков камък” – обем 100,884 млн.м3, свободен обем – 10,016 млн.м3. Общ приток 20,291 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 8,583 м3/сек

Язовир „Александър Стамболийски” обем – 196,672 млн.м3, свободен обем – 8,926 млн.м3. Общ приток 66,386 м3/сек, освобождава обем през основен изпускател с 59,375 м3/сек

Язовир „Ясна поляна” – обем – 29,596 млн.м3, свободен обем – 2,724 млн.м3.

Язовир „Среченска бара“ – обем -15,500 – не прелива

Състояние на реките и общинските язовири към 8 ч. на 16 март 2016 г.

Дунавски район

По поречието на Огоста и западно от Огоста:

Яз. „Мраморчица”, в землището на с. Мраморен, община Враца, област Враца прелива през преливника. Язовирът е с отворен основен изпускател. Водата свободно се оттича по отводящото дере, към момента няма постъпили сигнали за причинени щети на населени места и земеделски земи.

Река Скът при с. Нивянин, община Борован и при Мизия, област Враца, вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток, е с повишено водно ниво и протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента при гр. Мизия се наблюдава тенденция на задържане на сравнително високо водно ниво в реката.

При гр. Мизия е залята вододайната зона в местност „Герена”. Частично е възстановено водоснабдяването към града.

Поради завишена мътност на водоизточници за питейно-битови нужди в община Вълчедръм, община Бойчиновци, община Георги Дамяново, област Монтана, до избистряне на водата, е въведен режим на водоподаване от ВиК ООД - Монтана.

Яз. „Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, община Хайредин, област Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. „Козловец” и яз. „Слатина” в землището на община Медковец, яз. „Козловец“ в землището на община Якимово, област Монтана и яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, община Борован, област Враца и яз. „Езерска падина” в землището на с.Малорад, община Борован, област Враца преливат през преливниците си. Язовирите са с отворени основни изпускатели, яз. „Езерска падина” е с отворен сифонен преливник . Яз. „Жарковец“ в землището на община Борован, област Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По пътя Монтана – Берковица са залети 2 временни пътни варианти, изградени в коритото на р. Бързия, поради извършване на ремонтни работи на мостовете.

Река Огоста при с. Хайредин е с тенденция към понижение на водното ниво. Остават залети дворни места, общинска мера и замеделски земи.

По поречието на р. Нишава

В землището на с. Владисовци, община Драгоман р. Габърска е излязла от коритото си. Залят е моста на пътя с. Владисовци – мах. Банята. Наводнени са земеделски земи. Към момента се наблюдава понижение на водното ниво в коритото на реката.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към 7, 30 ч. на 16 март 2016 г., по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Напоителни системи” ЕАД, се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР - Плевен, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи” ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.