Актуална информация за състояние на водните обекти в страната към 8 часа на 14 март 2016 г.

14.03.2016г.

 Състояние на комплексните и значими язовири

Към този час няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90% (информацията е към 15 ч. на 12 март:

·     „Цанков камък” – обем – 100,639 млн.м3, свободен обем – 10,261млн.м3. Общ приток 16,562 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 16,163 м3/сек

·       „Александър Стамболийски” обем – 197,106 млн.м3, свободен обем – 8,494млн.м3. Общ приток 24,470 м3/сек, като се освобождават 29,597 м3/сек

·        „Пчелина“ – прелива целогодишно – без проблеми.

·       „Камчия“ – обем – 231,935 млн.м3, свободен обем –1,615 млн.м3.

·        „Ясна поляна” – обем – 29,596 млн.м3, свободен обем – 2,724 млн.м3.

·        „Йовковци” – обем – 91,149 млн.м3, свободен обем – 1,030млн.м3.

·       „Боровица“ – обем -27,300 млн.м3– без проблеми

·       „Среченска бара“ – обем -15,500 млн.м3– без проблеми

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

·        питейно-битово водоснабдяване – 84,8% от общия обем

·        напояване – 65,1% от общия обем

·        енергетика – 78,7% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири - към 8часа на 14 март 2016 г.

Дунавски  район

По поречие Вит:

Вследствие падналите валежи и формиралия се повърхностен отток се наблюдава повишено водно ниво в речното корито на Садовско дере, протичащо през с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен, при което речното течение протича в речното легло.

По поречие Огоста и западно от Огоста:

Яз. „Мраморчица”, в землището на с. Мраморен, община Враца, област Враца  прелива през преливника. Язовирът е с отворен основен изпускател. Водата свободно се оттича по отводящото дере, към момента няма постъпили сигнали за причинени щети на населени места и земеделски земи.

Река Скът при с. Нивянин, общ. Борован и при гр.Мизия, общ.Мизия, обл. Враца вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток е с повишено водно ниво и протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента се наблюдава тенденция към повишение на водното ниво в реката.

Яз. „Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, община Хайредин, област Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. „Козловец” и яз. „Слатина” в землището на община Медковец, яз. „Валога“ в землището на с. Гаганица, община Берковица,  яз. „Козловец“ в землището на община Якимово, област Монтана и яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, община Борован, област Враца и яз. „Езерска падина” в землището на с.Малорад, община Борован, област Враца преливат през преливниците си. Язовирите са с отворени основни изпускатели, яз. „Езерска падина” е със сифонен преливник . Яз. „Жарковец“ в землището на община Борован, област Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По пътя Монтана – Берковица са залети 2 временни пътни варианти, изградени в коритото на р. Бързия, поради извършване на ремонтни работи на мостовете.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  7, 30 ч. на 14. 03. 2016 г., по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР - Плевен, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.