Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

16.02.2015г.

         Данни, получени от басейновите дирекции и експлоатационните дружества на 16.02.2015 г., към 7:00 часа

 

Поречие Огоста и западно от Огоста

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката към 06.00 часа на 16.02.2015 г. е следната: вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 120 л/сек, като са и с отворени основни изпускатели. Язовир „Домуславец” в землището на с. Нивянин, общ. Борован се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР- Плевен) за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.

 

Поречие Янтра

Река Студена в землището на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе вследствие на оттичане се наблюдава повишено водно ниво в долното течение, при което на места реката е излязла от леглото си и е наводнила земеделски площи. Към момента обстановката се нормализира.
За останалите речни течения, вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла.
В язовир „Йовковци” водното ниво е на кота преливен рьб на преливника, не прелива. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
Язовир „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.

 

Поречие Дунавски Добруджански реки

Река Добричка в гр. Добрич се наблюдава водно ниво, при което към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”,  ”Левски-2”, ”Николаевка -1”,  ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно”и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково се изпускат контролирано през основните изпускатели с минимални водни количества. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава, като понижението е достигнало около 3,50 м под кота преливен ръб на преливника. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци”, с около 3,0 м3/сек. Предприети са мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, находящи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
Язовир „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, общ. Русе се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР- Плевен за критични водни нива.

 

Поречие Русенски Лом

Вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́  водните нива в реките са повишени, при което речните течения излизат на места от речните легла и заливат земеделски земи, разположени в близост до речните легла в землищата  на: с. Априлово,общ. Попово, обл. Търговище, с. Писанец, с. Божичен, с. Нисово, с. Красен и с. Басарбово, обл. Русе.
В близост до рибарници в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе по р. Русенски Лом има нарушена цялост на дясна предпазна дига. Към момента се наблюдава тенденция към понижаване на водните нива в речните легла.
Река Черни Лом: в землището на с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на дясна предпазна дига до мост, свързващ  с. Кардам със с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига при мост, свързващ с. Зараево с гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига преди мост, свързващ гр. Опака със с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище.
Язовир „Бойка”, яз. „Ломци”, яз. „Баниска”, яз. „Желязковец” и яз. „Бели Лом” в поречие Русенски Лом контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите.
 
За останалите реки БДУВДР - Плевен се наблюдават водни нива, при които към момента речните течения, протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирни стени на язовирите, на територията на БДУВДР-Плевен.  Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък към 06.00 часа на 16.02.2015 г.
 
Подробна информация за цялата страна, постъпила в МОСВ, можете да намерите тук.