Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

16.02.2015г.

          Данни, постъпили в Оперативното звено в БДУВДР – Плевен на 16.02.2015 г., към 12:00 часа

 

Поречие Огоста и западно от Огоста

Наблюдават се водни нива, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 120 л/сек, като са и с отворени основни изпускатели. Язовир „Домуславец” в землището на с. Нивянин, общ. Борован се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
 

Поречие Янтра

Наблюдават се водни нива, при които реките протичат в речните си легла към момента.
Няма постъпила информация за критични водни нива след язовирните стени.
Няма постъпила информация за наводнения от речни течения.
 
 

Поречие Дунавски Добруджански реки

Река Добричка в гр. Добрич се наблюдава водно ниво, при което към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”,  ”Левски-2”, ”Николаевка -1”,  ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно”и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково се изпускат контролирано през основните изпускатели с минимални водни количества. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава, като понижението е достигнало около 3,52 м под кота преливен ръб на преливника. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци”, с около 3,0 м3/сек. Обстановката към момента е нормализирана.
Язовир „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, общ. Русе се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
 
 

Поречие Русенски Лом

Наблюдават се водни нива, при които реките протичат в речните си легла и към момента се наблюдава тенденция към понижаване на водните нива в речните легла.
Язовир „Бойка”, яз. „Ломци”, яз. „Баниска”, яз. „Желязковец” в поречие Русенски Лом контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите.
 
За останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават водни нива, при които речните течения протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирни стени на язовирите, на територията на БДУВДР-Плевен.
Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък към 12.00 часа на 16.02.2015 г.
 
Подробна информация за цялата страна, постъпила в МОСВ, можете да намерите тук.