Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

05.03.2015г.

 

През изминалото денонощие реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

По поречие Огоста и Западно от Огоста
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си, като са с отворени основни изпускатели. Наблюдава се понижение на водните нива в преливниците на двата язовира. Язовир „Домуславец” в землището на с. Нивянин, общ. Борован се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
По поречие Янтра
Язовир „Йовковци” прелива през преливника с минимални водни количества. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки
Яз. “Бойка”, яз. “Баниска”, яз. “Бели лом”, яз. “Желязковец”, яз. “Ломци” и яз. „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, общ. Русе, контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите.
Към 12:00 часа на 05.03.2015 г., за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.