Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

06.03.2015г.

През изминалото денонощие реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.
По поречие Огоста и западно от Огоста - язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си, като са с отворени основни изпускатели. Наблюдава се понижение на водните нива в преливниците на двата язовира. Язовир „Домуславец” в землището на с. Нивянин, общ. Борован се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР- Плевен за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки – яз. “Бойка”, яз. “Баниска”, яз. “Бели лом”, яз. “Желязковец”, яз. “Ломци”, яз. „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, общ. Русе и яз. „Одринци” контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР- Плевен за критични водни нива.
Към 06:30 часа на 06.03.2015 г., за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.
 Подробна информация за цялата страна, постъпила в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, можете да намерите тук.