Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

11.03.2015г.

През изминалото денонощие реките на територията на Басейнова дирекция  “Дунавски район” /БДУВДР - Плевен/ протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност отнаводнение към момента.
По поречие Огоста и западно от Огоста  - яз. „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си, като са с отворени основни изпускатели.
Язовир „Домуславец” в землището на с. Нивянин, общ. Борован се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. Язовири ”Гарвански геран”, ”Езерска падина”, ”Братковец”, ”Жарковец”, ”Горна бара” - общ. Борован и ”Сухия скът”-общ. Враца преливат през преливниците си и са с отворени основни изпускатели.
Към момента след язовирните стени се наблюдава повишение на водното ниво в р. Бързина и р. Скът, но няма постъпила информация в БДУВДР – Плевен за критични водни нива.
По поречие Янтра - Язовир „Йовковци” прелива през преливника. След язовирната стена няма постъпила информация за критични водни нива. Язовир „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР – Плевен за наводнения от речни течения.
По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки - наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́.
Язовир “Бойка”, яз. “Баниска”, яз. “Бели лом”, яз. “Желязковец”, яз. “Ломци”, яз. „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, общ. Русе и яз. „Одринци”, общ.Добричка, контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДДР за критични водни нива.
Към 06:00 часа на 11.03.2015 г., за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.