Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

12.03.2015г.

          През изминалото денонощие реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.
По поречие Огоста и западно от Огоста  - язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си, като са с отворени основни изпускатели.
Язовир „Домуславец” в землището на с. Нивянин, общ. Борован се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите.
Язовири ”Гарвански геран”,”Езерска падина”,”Братковец”,”Жарковец”,”Горна бара”- общ.Борован и ”Сухия скът”-общ.Враца преливат през преливниците си и са с отворени основни изпускатели.
Водното ниво в язовир ”Лесконож”, землище на с.Големо Пещене, общ.Враца е на 1,50 м под кота преливен ръб на преливника и е с отворен основен изпускател.
Към момента след язовирните стени се наблюдава повишение на водното ниво в р. Бързина и р. Скът, но няма постъпила информация в БДУВДР- Плевен за критични водни нива. Водният стоеж на р.Скът в гр.Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 209 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 100 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.
При ХМС на НИМХ на р. Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава понижение на водното ниво в реката.
По поречие Янтра - Язовир „Йовковци” прелива през преливника. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива. Язовир „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.
По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки - наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́.
Язовир “Бойка”, яз. “Баниска”, яз. “Бели лом”, яз. “Желязковец”, яз. “Ломци”, яз. „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, общ. Русе и яз. „Одринци”, общ. Добричка контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Към 05:45 часа на 12.03.2015 г., за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.