Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

12.03.2015г.

 През изминалото денонощие реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.
 Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен.
 Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.
 По поречие Огоста и западно от Огоста - язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си, като са с отворени основни изпускатели.
 Язовир „Домуславец” в землището на с. Нивянин, общ. Борован се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите.
 Язовири ”Гарвански геран”, ”Езерска  падина”, ”Братковец”, ”Жарковец”, ”Горна бара” - общ. Борован и ”Сухия скът” - общ. Враца преливат през преливниците си и са с отворени основни изпускатели. Водното ниво в язовир ”Лесконож”, землище на с. Големо Пещене, общ. Враца е на 1,50 м под кота преливен ръб на преливника и е с отворен основен изпускател.
 Към момента след язовирните стени се наблюдава повишение на водното ниво в р. Бързина и р. Скът, но няма постъпила информация за критични водни нива. Водният стоеж на р. Скът  в гр. Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 238 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 62 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката. При ХМС на НИМХ на р. Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава повишение на водното ниво в реката. Реката протича в речното легло.
 По поречие Янтра - След язовирните стена няма постъпила информация за наводнения от речни течения.
 По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки - Наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́.
 Язовир “Бойка”, яз. “Баниска”, яз.  “Бели лом”, яз. “Желязковец”, яз. “Ломци”, яз. „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, общ. Русе и яз. „Одринци”, общ.Добричка контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация за критични водни нива.
 Към  14:30 часа на 12.03.2015 г., за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.