Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

27.03.2015г.

 

През изминалото денонощие за реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

По поречие Огоста и западно от Огоста:

Язовир „Рогозен 1”  и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 70 л/сек, като са с отворени основни изпускатели.
Язовир „Велчов лъг” в землището на общ. Борован се изпуска контролирано по чл. 142 от Закона за водите.
Към момента след язовирните стени се наблюдават понижени водни нива на реките Бързина и Скът. Няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Водният стоеж на река Скът в гр. Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 118 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 180 ÷190 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.
При ХМС № 17650 на НИМХ на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава понижение на водното ниво в реката, протичаща  в речното легло. 
По поречие река Осъм:
Язовир „Божурлука”, землище на с. Божурлука, общ. Левски, обл. Плевен прелива през преливника. Язовирът е под наблюдение. 

По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки:

Наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на река Русенски Лом и притоците и́.
Язовирите „Бойка”, „Баниска”, „Желязковец”, „Ломци”, „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, „Образцов чифлик” общ. Русе и „Одринци”, общ. Добричка , контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Към 14:30 часа на 27.03.2015 г., за река Дунав се наблюдава спадане на нивото в българския участък и няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.