Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

28.03.2015г.

 

Данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества на 28.03.2015 г. към 16:00 часа.
Състояние на коплексните и значими язовири
Водните нива в язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите се поддържат чрез работа на ВЕЦ и/или през основен изпускател.
Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.
Компетентните власти на Република Гърция са информирани, че се очаква водното количество след язовир „Ивайловград“ да надвиши 300 куб. м/сек. 
Басейнова дирекция за Дунавски район
Язовир „Йовковци”– наличен завирен обем – 92,408 млн.м3, прелива през преливника 1,774 м3/с. След язовирната стена няма постъпила информация за критични водни нива.
Язовир „Ал. Стамболийски“ - наличен завирен обем – 179,5 млн.м3, свободен обем 26,05 млн.м³, ВЕЦ преработва 11,351 м3/сек, контролирано се освобождава обем през основен изпускател 50,0 м3/сек
Язовир „Панчарево” контролирано се изпуска с 48 м³/сек. Няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации след язовира.
Язовир „Искър” – наличен обем 559,8 млн.м³, свободен обем 95,5 млн.м³. Контролирано се освобождава обем чрез ВЕЦ „Кокаляне“ – преработва около 15 м3/сек.
Басейнова дирекция за Черноморски район
Язовир „Камчия“ – наличен завирен обем – 233,835 млн.м3, прелива с около 0,84 м3/сек, освобождава обем през основен изпускател 12,50 м3/сек.
Язовир „Ясна поляна“ – не прелива, свободен обем – 0,993 млн.м3, контролирано се освобождава обем през основен изпускател 2,5 м3/сек.
Язовир „Тича“ – наличен завирен обем – 311,8 млн.м3, прелива с 1,2 м3/сек. Контролирано се освобождава обем - 16,6 м3/сек. 
Басейнова дирекция за Източнобеломорски район
Язовир „Кърджали“– наличен завирен обем – 500,8 млн.м3, ВЕЦ преработва 157,1 м3/сек. Приток към язовира 395,05 м3/сек. Прелива с 260,3 м3/сек
Язовир „Студен кладенец“– наличен завирен обем – 390,5 млн.м3, ВЕЦ преработва 144,1 м3/сек. Приток към язовира 708,5 м3/сек. Прелива с 486,9 м3/сек
Язовир „Ивайловград“– наличен завирен обем – 165,7 млн.м3, ВЕЦ преработва 281,2 м3/сек. Приток към язовира 515,2 м3/сек. Прелива с 19,5 м3/сек. Водно количество след язовира – 300,7 м3/сек
Язовир „Боровица“– наличен завирен обем – 27,300 млн.м3, прелива през преливник с преливна височина около 38 см;
Язовир „Асеновец“ - наличен обем 26,920 млн.м³, свободен обем 1,280 млн.м³, чрез основен изпускател освобождава обем по 0,46 м3/сек.
Язовир „Жребчево“ - наличен обем 321,6 млн.м³, свободен обем 78,4 млн.м³, чрез ВЕЦ  по 39,3 м3/сек, при приток 30 м3/сек.
Язовир „Тополница“ - наличен обем 98 млн.м³, свободен обем 39 млн.м³, приток около 60 м3/сек. Намален разход до 18 м3/сек чрез ВЕЦ.
Язовир „Тракиец“ - наличен обем 102,604 млн.м³, свободен обем 11,4  млн.м³, освобождово обем - по около 3,0 м3/сек. 
Басейнова дирекция за Западнобеломорски район          
Язовир  „Пчелина” – прелива целогодишно
Язовир „Студена“ – наличен завирен обем – 15,100 млн.м3, свободен обем 10,1 млн.м3, приток 4,5 м3/сек, продължава контролирано изпускане на води с около 1,5 куб.м/сек. 
Състояние на речните легла и общинските язовири  
Дунавски район
28.03.2015 г., към 14:30 часа:
През изминалото денонощие за реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от превалявания във водосборните им области, като речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. 
По поречие Искър:
Река Искър при с. Владо Тричков, общ. Своге е излязла от коритото си.
Задействани са аварийните планове на каскадата ВЕЦ-ове – Лакатник, Оплетня, Свражен, собственост на ВЕЦ ”Своге” АД-София. Започнало е контролирано изпускане на завирените им езера.
Река Лесновска и р. Блато протичат с повишено водно ниво, преди вливането им в р.Искър.
По поречие Огоста и западно от Огоста:           
Язовир ”Рогозен 1” и яз. ”Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 100 л/сек, като са с отворени основни изпускатели.
Язовир ”Велчов лъг” в земл. на общ. Борован се изпуска контролирано.
Река Ботуня в земл. на с. Голямо Бабино, общ. Криводол е излязла от коритото си.
Към момента след язовирните стени се наблюдават повишени водни нива в р. Бързина и р. Скът. Няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Водният стоеж на р. Скът  в гр. Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 122 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 180 ÷190 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.
При ХМС № 17650 на НИМХ на р. Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава повишение на водното ниво в реката. Същата протича в речното легло.         
По поречие р.Осъм:    
Язовир ”Божурлука”, землище на с. Божурлука, общ. Левски, обл. Плевен прелива през преливника. Язовиръг е под наблюдение. 
По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки:            
Наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́.
Яз. “Бойка”, яз. “Баниска”, яз. “Желязковец”, яз. “Ломци”, яз. „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, яз. ”Образцов чифлик” общ. Русе и яз. „Одринци”, общ. Добричка контролирано се изпускат през основните изпускатели.
Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Към 14:30 часа на 28.03.2015 г., за река Дунав се наблюдава спадане на нивото в българския участък и няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Подробна информация за страната можете на да намерите тук.