Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

31.03.2015г.

През изминалото денонощие за реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от превалявания във водосборните им области, като речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения, с изключение на посочените по-долу.
Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
По поречие Искър:
Задействани са аварийните планове на каскадата ВЕЦ-ове – Лакатник, Оплетня, Свражен, Церово, собственост на ВЕЦ ”Своге” АД-София. Започнало е контролирано изпускане на завирените им езера по чл. 142 от ЗВ.
Реките Лесновска и Блато протичат с повишено водно ниво, преди вливането им в река Искър.
По поречие Огоста и западно от Огоста: 
Язовир „Рогозен 1” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника си с около 2,0 м3/сек и е с отворен основен изпускател.
Яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника си с около 5,0 м3/сек, като е с отворен основен изпускател.
Яз „Братковец” в землището на общ. Борован прелива през преливника си и е с отворен осн. изпускател.
Язовир „Езерска падина” в землището на общ. Борован и яз. „Мраморчица” в землището на общ. Враца преливат през преливниците си.
Язовир „Велчов лъг” в землището на общ. Борован се изпуска контролирано по чл.142 от Закона за водите.
Към момента след язовирните стени се наблюдават повишени водни нива в реките Бързина Скът.
Река Скът при с. Крушовица, общ. Мизия е излязла от коритото си.
Водният стоеж на р. Скът в гр. Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 215 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 85 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.
При ХМС № 17650 на НИМХ на р. Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава понижение на водното ниво в реката. Същата протича в речното легло.
Река Огоста е с повишено водно ниво.
Река Ботуня в землището на с. Голямо Бабино, общ. Криводол се е прибрала в коритото си.
От община Монтана е предприето контролирано изпускане на 3 общински язовира .
По поречие река Осъм:
Язовир „Божурлука”, землище на с. Божурлука, общ. Левски, обл. Плевен прелива през преливника. Язовирът  е под наблюдение.
По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки:
Наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́.
Язовирите „Бойка”, "Баниска”, „Желязковец”, “Ломци”, „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, ”Образцов чифлик” в община Русе, контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Към 06:30 часа на 31.03.2015 г., за река Дунав няма постъпили сигнали за критични ситуации.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.