Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

06.04.2015г.

 

През изминалото денонощие за реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от превалявания във водосборните им области, като речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма сигнали за възникнали критични ситуации по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР. Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
По поречие Огоста и западно от Огоста: 
Язовир „Рогозен 1”  в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника с около 0,150 м3/сек и е с отворен основен изпускател.
Язовир „Бързина”  в землището на общ. Хайредин, обл. Враца, прелива през преливника си с около 0,150 м3/сек и е с отворен осн. изпускател.
Язовир „Братковец” в землището на общ. Борован прелива през преливника си и е с отворен основен  изпускател и сифон.
Язовирите „Езерска падина” в землището на общ. Борован  и „Мраморчица" в землището на общ. Враца преливат през преливниците си.
Язовир „Велчов лъг” в землището  на общ. Борован се изпуска контролирано.
Към момента след язовирните стени реките Бързина и Скът протичат в речните си легла.
Водният стоеж на река Скът в гр. Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 122 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 170 - 180 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.
При ХМС № 17650 на НИМХ на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава водно ниво, при което реката протича в речното легло.
Река Огоста при с. Хайредин, общ. Хайредин е с повишено водно ниво и протича в речното си легло.
От община Монтана продължава контролирано изпускане на 3 общински язовира.
По поречие река Осъм:
Язовир „Божурлука”, землище на с. Божурлука, общ. Левски, обл. Плевен прелива през преливника. Язовирът  е под наблюдение.
По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки:
Наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́. Реките протичат в речните си легла към момента. Язовирите „Бойка”, „Баниска”, „Желязковец”и „Антимово” контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Язовир „Николаевка 2” в землището на с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна контролирано се изпуска през основния изпускател. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Към 12, 30 ч. на 6 април 2015 г., за река Дунав няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.