Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

07.04.2015г.

 

През изминалото денонощие за реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от превалявания във водосборните им области, като речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води, определените  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. 
По поречие Огоста и западно от Огоста: 
Язовир „Рогозен 1” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника си с около 0,150 м3/сек и е с отворен основен  изпускател.
Язовир „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника си с около 0,150 м3/сек, като е  с отворен основен изпускател.
Язовир „Братковец” в землището на общ. Борован прелива през преливника си и е с отворен осн. изпускател и сифон.
Язовирите „Езерска падина” в землището  на общ. Борован и „Мраморчица” в община Враца преливат през преливниците си.
Язовир „Велчов лъг” в землището на общ. Борован се изпуска контролирано .
Към момента след язовирните стени реките Бързина и Скът протичат в речните си легла.
Водният стоеж на р. Скът в гр. Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 122 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 170 - 180 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.
При ХМС № 17650 на НИМХ на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава повишение на водното ниво, при което реката протича в речното си легло.
Язовир „Лесура” в землището на община Криводол прелива през преливника и е с отворен основен изпускател.  
Река Огоста при с. Хайредин, общ. Хайредин е с повишено водно ниво, протича в речното си легло.
От община Монтана е предприето контролирано изпускане на 3  общински язовира по чл. 142 от Закона за водите.            

По поречие река Осъм:

Язовир „Божурлука”, землище на с. Божурлука, общ. Левски, обл. Плевен прелива през преливника. Язовирът е под наблюдение. 

По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки:

Наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́. Реките протичат в речните си легла към момента. 
Язовирите „Бойка”, Баниска”, „Желязковец” и „Антимово” контролирано се изпускат през основните изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с въздействието на водите.
Язовир „Николаевка 2” в землището с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна контролирано се изпуска през основния изпускател. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
За река Дунав няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.