Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

07.04.2015г.

По поречие Огоста и западно от Огоста:
Язовир „Рогозен 1” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника си с около 0,300 м3/сек и е с отворен основен изпускател.
Язовир „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника си с около 0,150 м3/сек, като е с отворен основен изпускател.
Язовир „Братковец” в землището на общ. Борован прелива през преливника си и е с отворен основен изпускател и сифон.
Язовири „Езерска падина” в землището на общ. Борован и Мраморчица” в землището на общ. Враца преливат през преливниците си.
Язовир Велчов лъг” в землището на общ. Борован се изпуска контролирано по чл.142 от ЗВ.
Към момента след язовирните стени реките Бързина и Скът протичат в речните си легла.
Водният стоеж на река Скът в Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 126 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 170 - 180 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.
При ХМС № 17650 на НИМХ на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава повишение на водното ниво, при което към момента реката протича в речното си легло.
Язовир „Лесура“ в землището на община Криводол е с отворен основен изпускател. 
Река Огоста при с. Хайредин, общ. Хайредин е с повишено водно ниво и протича в речното си легло.
Язовир „Клисурица”, с. Клисурица, общ. Монтана прелива през преливника и е с отворен основен изпускател.
От община Монтана е предприето контролирано изпускане на 3 общински язовира по чл. 142 от Закона за водите.
По поречие р. Осъм:
Язовир „Божурлука”, землище на с. Божурлука, общ. Левски, обл. Плевен прелива през преливника. Язовирът е под наблюдение.
По поречието Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки:
Наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́. Към момента реките протичат в речните си легла. Яз. „Бойка”, яз. „Баниска”, яз. „Желязковец” и яз. „Антимово” контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Язовир „Николаевка 2” в землището с. Николаевка, община Суворово, Варненска област контролирано се изпуска през основния изпускател. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
За река Дунав няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.