Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

08.04.2015г.

 

През изминалото денонощие за реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от превалявания във водосборните им области, като речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. 

По поречието на Огоста и западно от реката:

Язовир „Рогозен 1” в землището на община Хайредин, област Враца, прелива през преливника си с около 0,300 м3/сек и е с отворен основен изпускател.
Язовир Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника си с около 0,150 м3/сек, като е с отворен осн. изпускател.
Язовир „Братковец” в землището на общ. Борован, прелива през преливника си и е с отворен основен изпускател и сифон.
Язовирите „Езерска падина” в землището на общ. Борован и „Мраморчица” в землището на общ. Враца, преливат през преливниците си.
Язовир „Велчов лъг” в землището на общ. Борован се изпуска контролирано по чл.142 от ЗВ.
Към момента след язовирните стени реките Бързина и Скът протичат в речните си легла.
Водният стоеж на река Скът в Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 130 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 160 - 170 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.
При ХМС № 17650 на НИМХ на река Скът при село Нивянин, общ. Борован се наблюдава повишение на водното ниво, към момента тя протича в речното си легло.
Язовир Лесура“в землището на община Криводол е с отворен основен изпускател.
Река Огоста при с. Хайредин е с повишено водно ниво и протича в речното си легло.
Язовир „Клисурица”, село Клисурица, община Монтана прелива през преливника и е с отворен основен изпускател.
От община Монтана е предприето контролирано изпускане на 3 общински язовира по чл. 142 от Закона за водите. 
По поречието на река Осъм:
Язовир „Божурлука”, землище на с. Божурлука, община Левски, област Плевен прелива през преливника. Язовирът е под наблюдение. 

По поречието на Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки:

Наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́. Реките протичат в речните си легла към момента. От излизане на речни течения извън речните легла в предишен период от време има наводнени ливади и земеделски земи, прилежащи на речните течения в землищата на селата Красен, Божичен и Нисово, община Иваново, област Русе.
Язовирите „Ро́сина” и „Пресиян” в землището на община Попово, област Търговище контролирано се изпускат през основните изпускатели. Река Черни Лом е с повишено водно ниво и протича в речното си легло към момента.
Язовирите „Бойка”, „Баниска, „Желязковец” и яз. „Антимово” контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Язовир „Николаевка 2” в землището с. Николаевка, община Суворово, област Варна контролирано се изпуска през основния изпускател. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Към 6:30 ч. на 8 април за река Дунав няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.