Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

07.05.2015г.

 

През изминалото денонощие за реките на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) се наблюдават водни нива, при които речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” към момента няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
Към 14:30 часа на 07.05.2015 г., за река Дунав няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.