Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната

03.02.2015г.

Състояние на комплексните и значими язовири
Преливат язовирите: Камчия, Ясна поляна, Мандра, Г. Трайков, Асеновец, Боровица, Студен кладенец, Ивайловград, Йовковци, Пчелина /постоянно без проблеми/.
Язовири със запълване над 90%: Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара.
 
Басейнова дирекция за Дунавски район
Прелива язовир Йовковци;
Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми;
Среченска бара – 15, 5 млн. м3 , не прелива и не изпуска;
Язовир „Йовковци” – Обем 93,101 млн. м3 прелива през преливник с около 13,225 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Язовир „Ястребино” – обем 55,813 млн. м3
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.
 
Състояние на речните легла и общинските язовири
Дунавски район
Поречие Огоста и западно от Огоста
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника с около 100 л/сек и е с отворен основен изпускател. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация в Басейнова дирекция за Дунавски район -  Плевен за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
Поречие Янтра
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла.  
Язовир „Йовковци” прелива през преливника и контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
Язовир „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.
Поречие Дунавски Добруджански реки
Река Добричка в гр. Добрич е с повишено водно ниво и към момента протича в речното си легло.
Язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”, ”Левски-2”, ”Николаевка -1”, ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно” и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се задържа и е достигнало около 1,55 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. Обстановката към момента се нормализира.
Язовир „Одринци” към момента се изпуска през основния изпускател с около 2,50 м3/сек. Предприети са мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, находящи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
Вследствие повишеното си водно ниво р. Царацар излиза от речното си легло и наводнява асфалтов път, свързващ с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра и с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра.
Язовир „Бойка” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) за критични водни нива.
През изминалото денонощие за останалите реки на територията БДУВДР - Плевен се наблюдават повишени водни нива, при които към момента протичат в речните си легла.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.