Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната и вредното въздействие на водите за 3 февруари 2015 г.

03.02.2015г.

Данните са получени от басейновите дирекции, експлоатационните дружества, областни и общински администрации около 6:00 часа
Състояние на комплексните и значими язовири 
Преливат язовирите: Камчия, Ясна поляна, Мандра, Г. Трайков, Асеновец, Боровица,  Студен кладенец, Ивайловград, Йовковци, Пчелина /постоянно без проблеми/.
Язовири със запълване над 90%: Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара.
В Басейнова дирекция за Черноморски район – преливат 4 язовира: Камчия, Ясна поляна, Мандра, Г. Трайков
Язовир „Тича“ – обем 300,8 млн. м3 . Свободен обем – 11 млн. м3 . Освобождава се обем само чрез ВЕЦ по 5,0 м3/сек. Спряно по-голямо изпускане заради високи води в реката.
Язовир ”Камчия” – прелива с 180 м3/сек, през основен изпускател - 12,5 м3/сек
Язовир „Ясна Поляна” - прелива през преливника с около 6 м3/сек, през основен изпускател - 1,50 м3/сек
Язовир „Мандра“ – обем - 154, 872 млн. куб. м - прелива.
Язовир „Съединение – обем 10,452 млн. куб. м. Изпуска се през основен изпускател 4,0 м3/сек
Язовир „Георги Трайков“ обем 329 млн.м3, прелива с около 60 м3/сек освобождава чрез О.И. 17  м3/сек.
Яз. „Порой“ – обем 16,500 млн.м3, От 1.01.2015 е спряно освобождаване на обем през основен изпускател във връзка с проблемна дига на река Хаджийска в района на с.Тънково. След оттичане на водата ще продължи контролирано освобождаване на обем.
яз.”Ахелой” -  обем 11,330 млн. м3 От 01.01.2015 г. е отворен основен изпускател и се изпускат контролирано по 3,0 м3/сек 
Басейнова дирекция за Източнобеломорски район – преливат 4 язовира: Асеновец, Боровица, Студен Кладенец, Ивайловград .
Язовир „Жребчево“ – обем около 300 млн. м3. Спряна е работата на ВЕЦ с цел недопукане на допълнителни водни количества в р. Тунджа. 
Язовир „Асеновец“ – обем 28.200 млн м3, водното количество е с преливна височина около 7 см (вчера около 25 см ), през основен изпускател 550 м3/сек
Язовир „Малко Шарково“ – обем около 36 млн.м3. Освобождава се обем през основен изпускател – 3 м3/сек.
Язовир „Домлян“ - обем 14,610 млн.м3. 
Язовир „Пясъчник“ - обем 122,650 млн.м3. 
Язовир „Тополница“ - обем 76,472 млн. м3 . 
Язовир „Цанков камък“ – Обем 107,084 млн. м3. Извършват се контролирани преливания 
Язовир „Въча“ - обем 224,797 млн.м3, Освобождава се обем чрез ВЕЦ – 98,016 м3/сек. 
Язовир „Кричим“ - обем 18,418 млн.м3- намалява.Освобождава се обем чрез ВЕЦ – 58,022 м3/сек и чрез основен изпускател – 63,62 м3/сек. 
Водите от каскада Въча отиват в р. Марица и повишават допълнително нивото.
Язовир „Тракиец“ е с обем 86,8 млн. м3 . Освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5,5 м3/сек. 
Язовир Боровица“ – обем 27, 300 млн. м3 прелива с 1 м3/сек
Язовир Розов кладенец -  обем 20,652 млн. м3 - намалява – прелива с 1,263 м3/сек
Язовир „Кърджали“ – обем 466,557 млн. м3 - намалява, преливането е спряло от вчера, през ВЕЦ 160,967 м3/сек, през основен изпускател 810 м3/сек.
Язовир „Студен кладенец“ –  обем 360,401 млн. м3 - намалява прелива с 815,375 м3/сек., през ВЕЦ 120,692 м3/сек
Язовир „Ивайловград“ - обем 225,805 млн. м3 - намалява, прелива с 1143 м3/сек и чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 265,453 м3/сек 
В Басейнова дирекция за Дунавски район - прелива язовир Йовковци,
Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми;
Среченка бара – 15, 5 млн. м3 , не прелива и не изпуска;
Язовир „Йовковци” – Обем 94,00 млн. м3 прелива през преливник с около 37 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Язовир „Ястребино” – обем 55,406 млн. м3.
В Басейнова дирекция за Западнобеломорски район
Пчелина /прелива/ – без проблеми
 
Състояние на речните легла и общинските язовири
Дунавски район
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката към 06.30 часа на 03.02.2015 г. е следната:
Поречие Огоста и западно от Огоста
В следствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника с около 100 л/сек и е с отворен основен изпускател. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР- Плевен за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
Поречие Янтра
През изминалото денонощие вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. 
Поречие Дунавски Добруджански реки
Област Добрич – повишаване на водното ниво в дере, приток на р. Добричка, вследствие на оттичане, при което на места в с. Богданово и с. Опа́нец, общ. Добричка има наводнени дворове, разположени в ниските части на селата. Река Добричка в гр. Добрич е с повишено водно ниво и към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”,  ”Левски-2”, ”Николаевка -1”,  ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно”и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се повишава и е достигнало около 1,60 м под кота преливен ръб. 
В село Ново Ботево, общ. Добричка, находящо се под яз. ”Ботево” има залети къщи и дворове . Язовир „Одринци” се изпуска през основния изпускател с около 1,00 м3/сек. По данни на Областния кризисен щаб към Област Добрич са предприети мерки за освобождаване на свободни обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, находящи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за одприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
Язовир „Бойка” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, при които към момента протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. 
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък към 06.30 часа на 03.02.2015 г.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.