Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната към 16 часа на 11 март 2016 г.

11.03.2016г.

По данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни и общински администрации, както и на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ и ”Напоителни системи” към 14:30 часа на 11 март 2016 г. се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и притоците й на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район". Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи” ЕАД, са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Получен е сигнал от телефон 112, че е повишено нивото в коритото на Садовско дере(по поречие на р. Вит), което минава през с. Садовец, общ. Долни Дъбник, област Плевен. Има повишение и на подпочвените води, в резултат на което са наводнени избени помещения на прилежащите къщи. Предприети са мерки за отводняването им.

В 16:05 часа е постъпил и сигнал от тел.112 за изтичане на вода през преливника от яз. ”Мраморчица”, землище с. Мраморен, общ. Враца, област Враца. Няма засегнати населени места, инфраструктура и земеделски земи.

Към момента няма други получени сигнали за наводнения на инфраструктура, жилищни постройки в населените места и земеделски земи, вследствие на критични водни нива на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Подробна информация за страната можете да намерите тук