Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за 2 февруари 2015 г.

02.02.2015г.

Данните са получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за периода 02.02.2015 г. – 12:00 часа
Състояние на комплексните и значими язовири
Преливат язовирите: Камчия, Ясна поляна, Мандра, Асеновец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград, Йовковци, Пчелина /постоянно без проблеми/
Язовири със запълване над 90%: Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Г. Трайков, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара
В БДЧР – преливат 3 язовира: Камчия, Ясна поляна, Мандра
Яз. „Тича“ – обем 291 млн. м3. Свободен обем – 20,8 млн. м3. Освобождава се обем само чрез ВЕЦ по 5,0 м3/сек. Спряно по-голямо изпускане заради високи води в реката. Приток 21,0 м3/сек.
Яз. „Камчия” – прелива с 181,45 м3/сек, през основен изпускател - 12,5 м3/сек
Яз. „Ясна Поляна” - прелива през преливника с 6,2 м3/сек, през основен изпускател - 1,50 м3/сек
Яз. „Мандра“ – обем - 154, 872 млн. куб. м - прелива.
Яз. „Съединение – обем 10,452 млн. куб. м. Изпуска се през основен изпускател 4,0 м3/сек
Яз. „Георги Трайков“ обем 320, 837 млн. Свободен обем – 5 млн.м3. освобождава чрез О.И. 17 о м3/сек.
Яз. „Порой“ – обем 16,500 млн.м3, От 1.01.2015 е спряно освобождаване на обем през основен изпускател във връзка с проблемна дига на река Хаджийска в района на с. Тънково. След оттичане на водата ще продължи контролирано освобождаване на обем.
яз. „Ахелой” - обем 11,330 млн. м3 От 01.01.2015 г. е отворен основен изпускател и се изпускат контролирано по 3,0 м3/сек
В БДИБР – преливат 5 язовира: Асеновец, Боровица, Кърджали, Студун Кладенец, Ивайловград
Яз. „Жребчево“ – обем 296,672 млн. м3. Спряна е работата на ВЕЦ с цел недопукане на допълнителни водни количества в р. Тунджа.
Яз. „Асеновец“ – прелива с около 2 м3/сек,
Яз. „Малко Шарково“ – обем 36, 781 млн.м3. Свободен обем 13 млн.м3. Освобождава се обем през основен изпускател – 3 м3/сек.
Яз. „Домлян“ /обем 14,610 млн.м3.
Яз. „Пясъчник“ /обем 122,650 млн.м3.
Яз. „Тополница“ /обем 76,472 млн. м3 .
Яз. „Цанков камък“ – Обем 107,084 млн. м3. Контролирани преливания
Яз. „Въча“ - обем 221,912 млн.м3, Освобождава се обем чрез ВЕЦ – 78,181 м3/сек.
Яз. „Кричим“ - обем 19,451 млн.м3.Освобождава се обем чрез ВЕЦ – 69,457 м3/сек и чрез основен изпускател – 32,167 м3/сек.
Водите от каскада Въча отиват в р. Марица и повишават допълнително нивото.
Яз. „Тракиец“ е с обем 86,1 млн. м3. Освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5,0 м3/сек.
Яз. „Боровица“ – обем 27, 300 млн. м3 прелива с 1 м3/сек
Яз. „Розов кладенец - обем 20,832 млн. м3 – прелива
Яз. „Кърджали“ – обем 486,424 млн. м3, прелива с 171,10 м3/сек.,през ВЕЦ 157,989 м3/сек, през О.И. 810 м3/сек
Яз. „Студен кладенец“ –  обем 379,193 млн. м3 прелива с 1491, 140 м3/сек., през ВЕЦ 118 м3/сек
Яз. „Ивайловград“ - обем 253,320 млн. м3 , прелива с 1912 м3/сек и чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 257,481 м3/сек 
В БДДР прелива язовир Йовковци
Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми
Среченка бара – 15, 5 млн. м3 , не прелива и не изпуска
Яз. „Йовковци” – Обем 94,03 млн. м3 прелива през преливник с около 37,27м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Яз. „Ястребино” – обем 55,406 млн. м3.
В БДЗБР
Пчелина /прелива/ – без проблеми
 
Състояние на речните легла и общинските язовири
Дунавски район
Поречие Огоста и западно от Огоста
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката към 12.00 часа на 02.02.2015 г. е следната: през изминалото денонощие се наблюдават водни нива в реките, при които речните течения протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника с около 100 л/сек и е отворен основния изпускател. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР- Плевен за критични водни нива.
Поречие Янтра
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката към 12.00 часа на 02.02.2015 г. е следната: през изминалото денонощие вследствие падналите валежи във водосборите на реките се наблюдават повишени водни нива, при които речните течения протичат в речните си легла.
Поречие Дунавски добруджански реки
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” обстановката към 12.00 часа на 02.02.2015 г. е следната:
Област Добрич – повишаване на водното ниво в дере, приток на р. Добричка, вследствие падналите валежи, при което на места в с. Богданово и с. Опанец, общ. Добричка има наводнени дворове, разположени в ниските части на селата. Река Добричка в гр. Добрич е с повишено водно ниво и към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха река – яз. „Левски-1”, „Левски-2”, „Николаевка -1”, „Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. „Засмяно” и яз. „Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си. Водните обеми от тях се вливат в яз. „Одринци”, в който водното ниво към момента се повишава и е достигнало около 1,80 м под кота преливен ръб. Поради възможност от неконтролируемо преливане на водни количества през преливника на язовира и предприемане на дейности по увеличаване на водните количества, които контролирано се изпускат през основния изпускател до около 5 м3/сек, с цел освобождаване на обем в езерото, на заседание на Областния кризисен щаб към Област Добрич, проведено на 02.02.2015 г. е взето решение за предприемане на евакуация на населението от с. Одринци и с. Долина, общ. Добричка, обл. Добрич, разположени под язовира.
Язовир „Бойка” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация
През изминалото денонощие за останалите реки на територията на се наблюдават повишени водни нива, при които към момента протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък към 12.00 часа на 02.02.2015 г.
Подробна информация можете да намерите тук.