Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за 31 януари

31.01.2015г.

 

Актуална информация, постъпила в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на  водите и водните обекти на територията на страната за 31.01.2015 г.
Министерство на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на водите акумулирани в комплексните и значими язовири, на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата, експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.
Водните нива в язовирите се поддържат чрез работа на ВЕЦ и/или през основен изпускател.
Няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.
Състояние на речните легла и общинските язовири
Дунавски район 
През изминалото денонощие реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.
По информация от ”Напоителни системи”ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе съгл. чл. 142 от ЗВ яз. „Ястребино” в поречие р. Янтра, яз „Бойка” в поречие Русенски Лом и яз. „Одринци” в поречие Дунавски Добруджански реки контролирано се изпускат през  основен изпускател. След язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Водното ниво в река Дунав в българския участък на 31.01.2015 г., спрямо водното ниво към 30.01.2015 г. е следното:
 
Водни стоежи в българския участък на река Дунав
31.1.2015 г.
 
 
километър
 
станция
 
воден стоеж
 
[cm]
 
разлика за 24 часа
 
[cm]
 
t вода
[°C]
833.60
 Ново село
 -19
 5.1
790.20
 Видин
 -16
 
743.30
 Лом
 -21
 5.1
678.00
 Оряхово
 -22
 6.2
597.50
 Никопол
 -20
 
554.30
 Свищов
 -19
 5.2
495.60
 Русе
 -16
 5.4
375.50
 Силистра
 +3
 5.3
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Подробна информация можете да намерите тук.