Актуална информация за състоянието на водите за 15 юни 2020 г.

15.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се повишавали или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани съществени повишения във водосбора на р. Янтра - в притока ѝ р. Джулюница при с. Джулюница с +214 см и по основната река при с. Каранци с 94 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -17 см до +21 см; за водосбора на р. Искър от -20 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -11 см до +22 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +29 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +23 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -22 см до +40 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води. С водните количества около и под праговете за средни води са водосбора на р. Огоста, средните и долните части от водособора на р. Искър, долните части от водосбора на р. Осъм и водосбора на р. Русенски Лом.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +30 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Ропотамо при с. Веселие, където водното количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. На отделни пунктове във водосбора на р. Тунджа са отечетени краткотрайни повишения на речните нива вследствие на валежи и оттичане. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при с. Баня (от -42 см до +41 см), р. Марица при гр. Белово (от -74 см до +74 см) и при гр. Пазарджик (от -22 см до +32 см) и р. Въча при гр. Девин (от -85 см до +86 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +19 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от  -15 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Тунджа при гр. Павел Баня, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без изменения. В резултат на валежи и оттичане, са регистрирани краткотрайни повишения на р. Сушицка при с. Полена с 13 см и р. Струма при гр. Кресна с +12 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +5 см и за водосбора на р. Струма от -3 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водните количества р. Джерман при гр. Дупница, което е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (15.06) и през следващите три дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна. По-съществени ще бъдат повишенията: днес (15.06) през деня във водосбора на р. Янтра и на 16.06 и 17.06  в горните и средните части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 18.06 също се очакват краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от басейна.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  1. Днес (15.06) в обедните часове във водосбора на р. Янтра (р. Росица, р. Чупарата);
  2. През нощта срещу 17.06 и в сутрешните часове на 17.06 във водосборите на р. Височка (р. Камарска, р. Средна), р. Янтра (р. Козлята).
  3. Според прогнозите на EFAS има опастност от поройни наводнения в следобедните часове на 17.06 в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. Искър)

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.06) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите три дни, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките в горните и средни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.06)водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 16 и 17.06, в резултат на валежи, отново ще има повишения на речните нива в средните и долни части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (15.06) и през следващите три  дни в резултат на валежи речните нива във водосбора ще се повишават. По съществени повишения ще има на днес (15.06) и на 16 и 17.06 в сгорните и средните части от водосбора. На 18.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом:
Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18, 19 и 20.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. В резултат на валежи в периода 15-19.06 ще има краткотрайни повишения на водните нива главно в горните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.