Актуална информация за състоянието на водите за 16 юни 2020 г.

16.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишавали. В резултат на валежи са регистрирани съществени повишения във водосбора на р. Русенски Лом с +60 см. В резултат на валежи и работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани повишения на р. Искър при гр. Нови Искър с +71 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -16 см до +27 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +43 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -12 см до +44 см; за водосбора на р. Янтра от -197 см до +36 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +9 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води. С водните количества около и под праговете за средни води са водосбора на р. Огоста, средните и долните части от водособора на р. Искър, средните и долните части от водосбора на р. Осъм, горните части от водосбора на р. Янтра и водосбора на р. Русенски Лом.

Черноморски басейн:
През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Отчетено е повишение на р. Провадийска при гр. Провадия до +40 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -7 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Провадийска при гр. Провадия, където водното количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при с. Баня (от -42 см до +42 см), р. Марица при гр. Белово (от -66 см до +77 см) и при гр. Пазарджик (от -18 см до +35 см), р. Въча при гр. Девин (от -81 см до +93 см), р. Арда при с. Китница (от -10 см до +32 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -19 см до +14 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +49 см; за водосбора на р. Арда от  -23 см до +33 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Тунджа при гр. Павел Баня, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +2 см и за водосбора на р. Струма от -13 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водните количества р. Джерман при гр. Дупница, което е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза


На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (16.06) и през следващите три дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна. По-съществени ще бъдат повишенията: днес (16.06) и на 17 и 18.06  в горните и средните части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 19.06 също се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  1. През нощта срещу 17.06 и през деня на 17.06 във водосборите на р. Лом (в планинските части от водосбора), р. Янтра (в района на гр. Априлци и гр. Габрово – във водосборите на притоците ѝ р. Видима, р. Козлята, по основната река над гр. Габрово).
  2. Според прогнозите на EFAS има опастност от поройни наводнения в следобедните часове на 17.06 в горните части от водосбора на р. Искър.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (16.06) и през следващите три дни ще има краткотрайни повишения във водосбора. По-съществени ще са днес (16.06) и утре (17.06) в горните и средните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (16.06) и през следващите 2 дни, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в горни и средни части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.06) и през следващите три  дни в резултат на валежи речните нива във водосбора ще се повишават. По съществени повишения ще има на днес (16.06) и на 17 и 18.06 в горните и средните части от водосбора. На 19.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом:
Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. В резултат на валежи в периода 16-19.06 ще има краткотрайни повишения на водните нива главно в горните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.