Актуална информация за състоянието на водните обекти в крайдунавските области на територията на Басейнова дирекция "Дунавски район"

12.03.2016г.

По данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни и общински администрации и дежурните на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Напоителни системи“ ЕАД към 06:30 часа на 12.03.2016 г., се наблюдава повишение на водните нива на р.Дунав и на реките, вливащи се в нея  на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи“ ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

По получен сигнал от телефон 112 се наблюдава повишено ниво в коритото на Садовско дере, поречие р. Вит, протичащо през с. Садовец, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, без да е излязло извън него. Вследствие на повишеното ниво на подпочвените води има наводнени избени помещения на прилежащите къщи. Предприети са мерки за отводняването им.

По получен сигнал от тел.112 яз. „Мраморчица“, с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца, прелива през преливника. Язовирът е с отворен основен изпускател. Водата свободно се оттича по отводняващото дере. Няма причинени щети на населени места и земеделски земи.

Река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца вследствие на падналите валежи и оттичане на скатови води е повишила нивото си, но протича в коритото си. Организирано е постоянно наблюдение.

Към момента няма други получени сигнали за наводнения на инфраструктура, жилищни постройки в населените места и земеделски земи вследствие на критични водни  нива.