Актуална информация за състоянието на водните обекти в страната към 15 часа на 12 март 2016 г.

12.03.2016г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 15 ч. на 12 март 2016г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90%:

·                     язовир „Цанков камък” – обем 100,639 млн.м3, свободен обем – 10,261млн.м3. Общ приток 16,562 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 16,163 м3/сек

·                     язовир „Александър Стамболийски” – обем 197,106 млн.м3, свободен обем 8,494млн.м3. Общ приток 24,470 м3/сек, като се освобождават 29,597 м3/сек

·                     язовир „Пчелина“ – прелива целогодишно без проблеми.

·                     язовир „Камчия“ – обем 231,935 млн.м3, свободен обем 1,615 млн.м3.

·                     язовир „Ясна поляна” – обем 29,596 млн.м3, свободен обем 2,724 млн.м3.

·                     язовир „Йовковци” – обем 91,149 млн.м3, свободен обем 1,030млн.м3.

·                     язовир „Боровица“ – обем 27,300, без проблеми

·                     язовир „Среченска бара“ – обем 15,500, без проблеми

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е:

·                      питейно-битово водоснабдяване – 84,8% от общия обем

·                      напояване – 65,1% от общия обем

·                      енергетика – 78,7% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

По поречието на Вит:

Вследствие на падналите валежи и на формиралия се повърхностен отток се наблюдава повишено водно ниво в речното корито на Садовско дере, протичащо през с. Садовец, общ. Долни Дъбник, област Плевен. Речното течение протича в леглото.

По поречието на Огоста и западно от Огоста:

Яз.”Мраморчица”, в землището на с. Мраморен, общ. Враца, област Враца не прелива през преливника. Язовирът е с отворен основен изпускател. Водата свободно се оттича по отвеждащото дере. Към момента няма постъпили сигнали за причинени щети на населени места и земеделски земи.

Река Скът при с.Нивянин, общ. Борован, област Враца. Вследствие на падналите валежи, формиралият се повърхностен отток е с повишено ниво и протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента се наблюдава тенденция към понижение на водното ниво в реката.

Яз. ”Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, общ. Хайредин, област Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. ”Козловец” и яз. „Слатина” в землището на общ. Медковец; яз. „Валога“ в землището на с. Гаганица, общ. Берковица;  яз. „Козловец“ в землището на общ. Якимово, обл. Монтана и яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, общ. Борован, област Враца преливат през преливниците си. Язовирите са с отворени основни изпускатели. Яз. „Жарковец“ в землището на общ. Борован, област Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области. Речните течения протичат в леглата на реките. По данни от оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речните течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние, са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  14.30 ч. на 12 март 2016 г. по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на Дунав и на реките, вливащи се в нея, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи” ЕАД, са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.